การขายและการตลาด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2560

    ในปี 2560 สำหรับในส่วนของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าตลาดภายในประเทศ จะมียอดขายเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของคอนโดมิเนียม และที่อยู่อาศัย ทำให้มียอดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ประกอบกับการบริโภคภาคเอกชนที่ทยอยปรับตัวดีขึ้นตามรายได้ของเกษตรกร รวมทั้งการรองรับการขยายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตามการส่งเสริมการลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และคาดว่าการส่งออกจะปรับตัวดีขึ้น จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะตลาดในสหรัฐอเมริกา และตลาดอาเซียน ที่ฟื้นตัว แต่ทั้งนี้ ต้องเฝ้าดูการการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ที่ยังไม่แน่นอน การแข่งขันของสินค้ามาเลเซียและเวียดนาม รวมถึงความผันผวนของตลาดที่อยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี

    ตลาดในประเทศปี 2560 คาดว่า ยอดขายจะดีขึ้น จากการขยายตัวของคอนโดมิเนียม และที่อยู่อาศัยทำให้มียอดการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ประกอบกับการบริโภคภาคเอกชนที่มีการทยอยปรับตัวดีขึ้นตามรายได้เกษตรกรที่กลับมาฟื้นตัว ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างอุปสงค์ในสินค้าคงทนอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมทั้งการรองรับการขยายการลงทุนในกลุ่ม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) ตามการส่งเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย (New Growth Engine)

    การส่งออกในปี 2560 คาดว่า จะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 จากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว โดยเฉพาะ ตลาดสหรัฐฯ และตลาดอาเซียน ที่ฟื้นตัว โดยเฉพาะการขยายตัวที่ดีในตลาดหลัก ในสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า IC HDD เป็นต้น

    ปัจจัยเสี่ยง : การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ที่ยังไม่แน่นอน การแข่งขันจากสินค้าของมาเลเซียและเวียดนาม ความผันผวนของตลาดที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี

การปรับตัวของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยในอนาคต

    ปัญหาและอุปสรรค ของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุปทาน (Supply side) เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้าน เทคโนโลยี หรือในด้านอุปสงค์ (Demand side) เช่น กระแสการบริโภคหรือพฤติกรรม การบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นต้น ทำให้อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ไทยมีข้อจำกัดและมีความเสี่ยงทั้งด้านการผลิตและการค้าระหว่างประเทศ โดยในปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยกำลังประสบปัญหา ดังนี้

    1) การผลิตสินค้าส่วนใหญ่เป็นเพียงการผลิตสิ้นค้าขั้นกลางและขั้นปลายน้ำ ไม่มีการผลิตในขั้นออกแบบหรือขั้นต้นน้ำ ทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าได้น้อย

    2) โครงสร้างการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยยังคงกระจุกตัวอยู่ที่อุปกรณ์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Hard Disk Drive ซึ่งความนิยมในตลาดโลกลดลง โดยคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊คกำลังถูกแทนที่ด้วยสินค้าทดแทนอย่างอุปกรณ์เคลื่อนที่ สมรรถนะสูงที่กำลังได้รับความนิยมสูงและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

    3) พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคในยุค Internet of Things (Internet of Things หรืออินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง หมายถึง การที่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ถูกเชื่อมโยงเข้ากับอินเตอร์เน็ต โดยที่มนุษย์สามารถควบคุม ใช้งาน หรือสั่งการอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทั้งหมด) มีการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นความต้องการใช้งาน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเพื่อรองรับการผลิต Smartphone, Tablet และDevice & Gadget มากขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่มี ความสามารถโดดเด่นในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ความสะดวกสบายในการใช้งาน และสามารถลงโปรแกรมประยุกต์หรือ Application ต่างๆ ได้ รวมไปถึงราคาที่ต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับราคาของคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค

    4) การขาดแคลนแรงงาน และความไม่สมดุลของทักษะแรงงานไทยกับความต้องการของตลาดที่ต้องการแรงงานทักษะสูงขึ้น เพื่อรองรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง

การปรับตัวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

    จากปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง โครงสร้างการผลิตสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกและเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกให้มากขึ้น โดยแนวคิด Internet of Things และเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy คือการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ตั้งแต่ภาคการผลิตจนถึงภาคการขาย โดยเทคโนโลยีที่กล่าวมานั้นมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการขนส่ง และเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น) จะเป็นปัจจัยส่งเสริมที่ดีต่ออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากจะช่วยให้ความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ความต้องการสินค้าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไป โดยเฉพาะความต้องการใช้งานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ในขณะที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมีการผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีความจำเป็นต้องเร่งปรับตัว อาทิ

    1) เร่งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีต่างๆ

    2) เน้นการผลิต แบบ ODM (Original Design Manufacturing เป็นการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงโดยใช้การออกแบบ และเน้นการผลิตตามความต้องการของลูกค้า) หรือการผลิตตามความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น

    3) พัฒนาอุตสาหกรรมขั้นต้นน้ำ ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ได้ด้วยตัวเอง

    4) พัฒนาทักษะความสามารถของแรงงาน เป็นต้น เพื่อให้อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมีความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น