การขายและการตลาด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

แน้วโน้มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก ปี 2560

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก

    จะขยายตัวตามความต้องการในประเทศจากอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่าง วัสดุก่อสร้าง อาหารและเครื่องดื่ม ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งพบว่า การขยายตัวของตลาดอาเซียน และการค้าชายแดน จะทำให้ความต้องการในสินค้าผลิตภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความต้องการของกลุ่ม CLMV ส่วนการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกานั้น น่าจะฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงต้นปี 2560 แต่ก็ต้องระวังภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่มีการฟื้นตัวไม่แน่นอน รวมทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน

    คาดว่าจะขยายตัวได้ความต้องการภายในประเทศจากอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่าง วัสดุก่อสร้าง อาหารและเครื่องดื่ม ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง

    การขยายตัวของตลาดอาเซียนและการค้าชายแดน จะทำให้มีความต้องการในสินค้าผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความต้องการของกลุ่มประเทศ CLMV เนื่องจากสินค้าไทยมีคุณภาพจึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในแถบประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกไปยังสหรัฐฯ น่าจะฟื้นตัวดีขึ้น ตามการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวขึ้นภายหลังจากการเลือกตั้งแล้ว

    ปัจจัยเสี่ยง : เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่มีทิศทางการฟื้นตัวยังไม่แน่นอน รวมทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน (ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีสัดส่วนการส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นค่อนข้างสูงเป็นอันดับต้นๆ)

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

    อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์นั้น คาดว่าปริมาณความต้องการในประเทศ จะขยายตัวตามการใช้จ่ายและโครงการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ การขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ก่อสร้าง และเครื่องสำอาง ส่วนตลาดส่งออกน่าจะรักษาระดับการขยายตัวได้ต่อเนื่อง แต่ก็ต้องระวังภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาของประเทศคู่ค้าอย่างจีน ที่คาดว่าจะชะลอตัว เนื่องจากไทยมีสัดส่วนการส่งออกเคมีภัณฑ์ไปจีนสูง

    คาดว่าปริมาณการใช้ในประเทศจะขยายตัวตามการใช้จ่ายและโครงการลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ก่อสร้าง และเครื่องสำอาง ส่วนตลาดส่งออกน่าจะรักษาระดับการขยายตัวได้ต่อเนื่อง เพราะสินค้าไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาด

    ปัจจัยเสี่ยง : ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาของประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่คาดว่าจะชะลอตัวเพราะไทยมีสัดส่วนการส่งออกเคมีภัณฑ์ไปยังจีนสูง

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

    อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีแนวโน้มขยายตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ และการเติบโตของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ยานยนต์ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ เป็นต้น และแนวโน้มการส่งออก จะขยายตัวได้ตามการเติบโตของกลุ่มประเทศอาเซียนและ CLMV อีกทั้ง การพัฒนาหรือลงทุนตามการส่งเสริมการลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย แต่ก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความต้องการสินค้าที่มีจำกัดจากภาวะเศรษฐกิจจีนที่ยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร กลุ่มประเทศตะวันออกกลางมีการผลิตพลาสติกสำเร็จรูป เพื่อเข้ามาตีตลาดในประเทศมากขึ้น

    อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวได้ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและการเติบโตของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ยานยนต์ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ เป็นต้น ด้านการส่งออก คาดว่า ขยายตัวได้ตามการเติบโตของกลุ่มประทศ อาเซียน และ CLMV

    อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีพัฒนาการตามการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาครัฐ โดยผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้พัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่มีความหลากหลาย มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

    ปัจจัยเสี่ยง : ความต้องการสินค้าที่มีจำกัดจากภาวะเศรษฐกิจจีนที่ยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางมีการผลิตพลาสติกสำเร็จรูปเพื่อเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง

    แนวโน้มในปี 2560 อุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง คาดว่าจะมีแนวโน้มทรงตัวต่อเนื่องจากปี 2559 ซึ่งมีแรงหนุนจากยอดขายในกลุ่มลูกค้าแถบประเทศ CLMV โดยมักจะเป็นสินค้าระดับกลางค่อนไปทางล่าง ซึ่งมีแนวโน้มที่ดี ส่วนการส่งออกหนังฟอกเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตสินค้าของ จีน ฮ่องกง และเวียดนาม คาดว่า จะยังมีความต้องการต่อเนื่อง อีกทั้งทิศทางค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงน่าจะส่งผลดีต่อการส่งออกในกลุ่มสินค้าหนังและผลิตภัณฑ์หนัง

    สำหรับตลาดในประเทศ หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด คาดว่าจะขยายตัวได้จากการเติบโตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่าง ยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้ง จำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง น่าจะส่งผลให้เครื่องหนังประเภทกระเป๋าและรองเท้ามียอดขายเพิ่มขึ้นได้อย่างช้าๆ

    อุตสาหกรรมรองเท้าปี 2559 จะเติบโตระดับร้อยละ 0 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับภาวะการส่งออกที่อุตสาหกรรมรองเท้าไทยต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่สูง และส่วนหนึ่งเกิดจากการมีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านในช่วงที่ผ่านมา

    แนวโน้มอุตสาหกรรมรองเท้าในปี 2560 คาดหวังว่าจะมีการเติบโตขึ้น โดยมีปัจจัยหลายอย่างที่จะเป็นด้านบวก ทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่น่าจะเริ่มกลับมาฟื้นตัว รวมถึงแรงซื้อในไทยที่คาดว่าจะดีกว่าปีนี้จากระดับราคาสินค้าเกษตรที่เริ่มปรับตัวสูงตามทิศทางน้ำมัน และปัจจัยเรื่องของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ TPP หากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีใหม่สหรัฐฯ มีการยกเลิกจริงจะเป็นผลดีสำหรับไทย เพราะก่อนหน้านี้ที่เวียดนามได้เข้าร่วม TPP มีส่วนสำคัญในการดึงการลงทุนเข้าไปยังเวียดนามมากขึ้นเพราะเวียดนามจะได้รับการยกเว้นภาษีในการส่งออกรองเท้าไปยังตลาดสหรัฐฯ

    ปัจจัยเสี่ยง : การขาดแคลนแรงงานฝีมือ ต้นทุนแรงงานที่สูง ภาวะการแข่งขันที่สูง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากมีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน