คุณภาพและมาตรฐาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน ตอนที่ 2

    การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน จากตอนที่ 1 ซึ่งใช้วงจร PDCA ในตอนนี้จะกล่าวถึงการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน ด้วยวิธีการใช้กิจกรรมกลุ่มคุณภาพหรือที่เรียกว่า QCC

    กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ หรือ Quality Control Circle : QCC เป็นกิจกรรมที่พนักงานกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 3 – 10 คนร่วมมือร่วมใจกันนำปัญหาในบริษัทหรือโรงงานตนมาศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ใช้เหตุผล ใช้ข้อมูล และวิธีการทางสถิติประกอบการตัดสินใจโดยยึดหลักการของวงจร PDCA และเครื่องมือคุณภาพในการแก้ปัญหา ทั้งนี้การทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพจะต้องไม่ขัดต่อนโยบายของบริษัทหรือโรงงาน และกระทำอย่างต่อเนื่องสามารถนำผลงานที่ทำสำเร็จมาแสดงได้

    หลักการของกลุ่มกิจกรรม QCC. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

        1. พนักงานทุกคนในกลุ่มส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงาน

        2. การปฏิบัติกิจกรรมเป็นไปอย่างอิสระ โดยนำเครื่องมือและเทคนิคการจัดการคุณภาพมาใช้ในการแก้ไขปัญหา

        3. มีการควบคุมและติดตาม ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

    วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจกรรม QCC. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

    วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจกรรม QCC. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

        1. เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากพนักงานในการปรับปรุง และพัฒนางานของตน

        2. เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาของกลุ่มด้วยกลุ่ม

        3. เพื่อให้เปิดโอกาสให้พนักงานได้คิดสร้างสรรค์ และแสดงความสามารถอย่างอิสระภายใต้ขอบเขต และความเหมาะสม

        4. เพื่อให้มีการยอมรับและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

    การดำเนินกิจกรรม QCC. ในกิจการ เริ่มด้วยการจัดตั้งกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิกกลุ่มประมาณ 3-10 คน ประกอบด้วย

        1. หัวหน้ากลุ่ม

        2. เลขานุการกลุ่ม

        3. สมาชิกกลุ่ม

        4. ที่ปรึกษากลุ่ม

   หลังจากจัดตั้งกลุ่มแล้ว แต่ละกลุ่มจะทำการค้นหาปัญหาเพื่อทำกิจกรรม QCC. วิธีการค้นหาปัญหา ใช้วิธีการประชุมกลุ่มเพื่อพิจารณาปัญหาร่วมกัน โดยปัญหาที่จะนำมาดำเนินกิจกรรม QCC. จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้

  • เป็นปัญหาจริงที่เกิดขึ้น
  • มีความเกี่ยวข้องกับทุกคนในกลุ่ม
  • ทุกคนในกลุ่มมองเห็นปัญหานั้น
  • สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ภายใน 3-6 เดือน
  • มีผลในทางสร้างสรรค์
  • กลุ่มสามารถทำได้เอง
  • ทำแล้วทุกคนพอใจ

แนวทางการค้นปัญหาเพื่อกิจกรรม QCC.

    1. ปัญหาเกี่ยวกับตัวพนักงาน ได้แก่ รู้สึกมีความลำบากในการทำงาน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย มีการหยุดงานบ่อย การมาทำงานสาย ขาดการประสานงาน ทำงานไม่ได้เป้าหมาย งานผิดพลาดบ่อย

    2. ปัญหาเรื่องความสกปรก และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในสถานที่ทำงาน

    3. ปัญหาเกี่ยวกับการผลิต ได้แก่ ผลผลิตตกต่ำ มีของเสียมาก เครื่องจักรเสียบ่อย ผลิตสินค้าไม่ทันขาย หรือส่งของไม่ทันตามกำหนด ต้นทุนผลิตสูง ขาดการประสานงานกัน

    4. ปัญหาค่าใช้จ่ายต่างๆ มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป

    5. ปัญหาการซ่อมบำรุง พบว่า เครื่องจักรเสียบ่อยเกินไป มีอุบัติเหตุภายในการผลิตสูง

    6. ปัญหาสิ่งรบกวนจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ เสียงดัง มีฝุ่นและกลิ่นเหม็น น้ำเสีย แสงสว่างไม่พอ

ขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบ QCC.

ขั้นที่ ขั้นตอน กิจกรรมในขั้นตอนนี้
1. คัดเลือกหัวข้อ (Select Topic) - ระบุตัวปัญหา
- ตกลงใจเลือกชื่อหัวเรื่อง
2. ทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและตั้งเป้าหมาย (Understand Situation and Set Targets) ทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาโดย
- เก็บข้อมูลก่อนเริ่มดำเนินการ
- เลือกคุณลักษณะเฉพาะที่จะเข้าแก้ไขตั้งเป้าหมาย
- กำหนดเป้าหมาย (เป็นตัวเลขที่วัดได้และกำหนดเสร็จ)
3. วางแผนกิจกรรม (Plan Activity) - กำหนดว่าจะทำอะไรบ้าง
- จัดทำตารางกำหนดการและจัดแบ่งความรับผิดชอบ
4. วิเคราะห์หาสาเหตุ (Analyze Causes) - ตรวจสอบค่าของคุณลักษณะที่เป็นปัญหา
- เขียนบรรดาสาเหตุที่อาจเป็นไปได้
- วิเคราะห์แต่ละสาเหตุ
-กำห นดหัวข้อหรือประเด็นที่จะเข้าแก้ไข
5. พิจารณาและนำมาตรการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ (Consider and Implement Countermeasures) พิจารณามาตรการแก้ไขปัญหา
- นำเสนอแนวคิดสำหรับมาตรการแก้ไขปัญหา
- ร่วมกันพิจารณาวิธีการที่จะนำมาตรการแก้ไขไปใช้
- ตรวจสอบรายละเอียดของมาตรการแก้ไขปัญหา ให้รอบคอบ นำมาตรการแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติ
- วางแผน
- ลงมือปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานั้น ๆ
6. ประเมินผลการแก้ปัญหา (Check Results) - ประเมินประสิทธิผลของมาตรการแก้ไขปัญหานั้น
- เปรียบเทียบผลที่ได้เทียบกับเป้าหมาย
- ระบุและแยกแยะผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมที่ได้รับ
7. จัดทำเป็นมาตรฐานปฎิบัติและจัดตั้งการควบคุม (Standardize and Establish Control) จัดทำเป็นมาตรฐาน
- จัดทำมาตรฐานปฏิบัติอันใหม่และทบทวนของเก่า
- กำหนดวิธีการควบคุม
กำหนดการควบคุม
- ทำความคุ้นเคยในมาตรฐานใหม่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ฝึกอบรมให้กับบุคคลที่ต้องนำไปปฏิบัติ
- ติดตามประเมินผลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำรงรักษามาตรฐาน