การปรับปรุงผลิต

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

อัตลักษณ์-ภูมิปัญญา-ผลิตภัณฑ์ (ตอน 2)

   งานออกแบบอันดามันแบรนด์ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอาหารแปรรูปชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นกรณีศึกษาที่ดี ในด้านการออกแบบอัตลักษณ์ร่วมกัน เพื่อสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า

   จากโครงการของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายเล็กและกลางให้มีการพัฒนาแบรนด์ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาตรฐานสู่สากลนั้น การใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบจึงมีความสำคัญในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก พร้อมๆ กับที่บรรจุภัณฑ์เองก็เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับผู้ที่ไม่เคยรู้ที่มาเยือนและท่องเที่ยวในท้องถิ่น

   การค้นหาอัตลักษณ์ร่วมการใช้หลักของการใช้สิ่งที่จังหวัดและผู้คนมีเหมือนๆ กัน ในหลายๆ ด้าน และสิ่งเหล่านั้นก็เป็นที่จดจำได้ของผู้คนส่วนใหญ่ ซึ่งจะมองได้ในมุมต่างๆ เพื่อความเข้าใจง่ายๆ 4 หัวข้อได้แก่ อัตลักษณ์ (Identity) สัญลักษณ์ (Symbol) วัฒนธรรมประเพณี (Culture and Tradition) และ วิถีชีวิต(Lifestyles)

     1. อัตลักษณ์ (Identity) สิ่งที่ชุมชนมีความเหมือนร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ มีความโดดเด่นและแตกต่างจากชุมชนอื่น เช่น รูปร่างหน้าตา ภาษา นิสัยใจคอ เป็นต้น

     2. สัญลักษณ์ (Symbol) ได้แก่ สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเป็นรูปธรรมจับต้องได้ เช่น สถานที่ในสภาพธรรมชาติ สิ่งก่อสร้างทั้งเก่าและใหม่ โบราณวัตถุ เป็นต้น

     3. วัฒนธรรมประเพณี (Culture and Tradition) การสืบสานสิ่งต่างๆ รวมถึงกิจกรรมที่ทำมาต่อเนื่อง เช่น งานประเพณีและงานบุญต่างๆ เป็นต้น

     4. วิถีชีวิต (Lifestyles) ความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น การทำมาหาเลี้ยงชีพ ก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะต้ว เป็นต้น

ตัวอย่างสัญลักษณ์ของจังหวัดชายฝั่งอันดามัน

 

   กลุ่มจังหวัดชายฝั่งอันดามันทั้ง 5 ได้แก่ กระบี่ ตรัง ภูเก็ต พังงา ระนอง ได้พัฒนาแบรนด์ร่วมกัน โดยจะมีตราสัญลักษณ์กลาง และพัฒนาลวดลายที่มีอัตลักษณ์ร่วมมาใช้ประกอบบรรจุภัณฑ์ เพื่อที่จะให้ได้ผลในการสร้างแบรนด์กลุ่มให้แข็งแกร่ง เป็นที่รู้จักและรับทราบถึงคุณภาพมาตรฐานที่ดี แม้กระทั่งเรื่องราวความเป็นไปต่างๆ ของจังหวัดเหล่านี้

แบบร่างตราสัญลักษณ์ร่วมสำหรับกลุ่ม 5 จังหวัด ที่จะใช้ร่วมกันบนบรรจุภัณฑ์ พัฒนาจากความเป็นอาหาร ความเป็นอันดามัน ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความอร่อย

 

แบบพัฒนาที่ได้รับเลือกให้เป็นตราสัญลักษณ์ร่วมสำหรับกลุ่ม 5 จังหวัด ที่จะใช้ร่วมกันบนบรรจุภัณฑ์

 

   นอกจากนี้ ยังมีการสร้างภาพประกอบลักษณะเด่น ที่เรียกว่า โมทีฟ (Motif) สำหรับใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ของผู้ประกอบการทั้งหลายชายฝั่งอันดามัน เพื่อแสดงความเป็นมาตรฐานคุณภาพ แสดงความเป็นหนึ่งเดียวที่จะพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้ง ลวดลายโมทีฟนี้ พัฒนามาจากลักษณะเด่นของแต่ละจังหวัด

แบบลวดลายโมทีฟ ที่เกิดขึ้นจากการใช้สัญลักษณ์ที่โดดเด่นจากที่ต่างๆ เช่น เรือหัวโทงของกระบี่ ปลาพยูนของตรัง เขาตะปูของพังงา ลายกระเบื้องชิโนของภูเก็ต ลายดอกโกมาซุมของระนอง เป็นต้น

 

   การนำลวดลายไปใช้บนบรรจุภัณฑ์ จะทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์มีอัตลักษณ์ร่วม มีความเข้มแข็งใน แบรนด์อันดามัน เกิดการรวมตัวเป็นคลัสเตอร์ โดยมีการสร้างเครือข่ายพึ่งพากันในรูปแบบต่างๆ เช่นการใช้วัตถุดิบซึ่งกันและกัน การช่วยกันจัดจำหน่ายสินค้า และการแชร์ภูมิปัญญา เป็นต้น

ตัวอย่างกล่องกุ้งเสียบบรุงรสของอำเภอตะกั่วป่ าจังหวัดพังงา ที่มีการใช้ลวดลายโมทีฟเขาตะปูและมีอันดามันแบรนด์รับรองมาตรฐานเครือข่าย

 

ตัวอย่างฉลากพริกแกงของอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ที่มีการใช้ลวดลายโมทีฟเขาตะปูและมีอันดามันแบรนด์รับรองมาตรฐานเครือข่า