การปรับปรุงผลิต

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ความหมายของคุณภาพ

   เมื่อพูดถึงคำว่าคุณภาพสินค้า เราทุกคนจะหมายถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ดี ซึ่งความหมายของคุณภาพในความคิดของผู้ผลิตและผู้บริโภคอาจจะไม่ตรงกันเสียทีเดียว

   แต่ในทางวิชาการคุณภาพหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้งาน มีการออกแบบที่ดี มีความคงทน มั่นคง มีสภาพดี สามารถใช้และทำงานได้ตามหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ และมีรายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งมีรูปร่างสวยงาม เรียบร้อยน่าใช้ หรืออาจจะสรุปได้ว่า คุณภาพหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ดี ใช้งานได้ตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ทนทาน สวยงามเรียบร้อย และมีความปลอดภัยในการใช้งาน

ความหมายของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปจะมองในแง่มุมด้านต่างๆดังนี้

   1. ประสิทธิภาพการทำงานคือ ผลิตภัณฑ์ต้องสามารถใช้งานได้ตามหน้าที่ที่กำหนดไว้

   2. ความน่าเชื่อถือคือ ความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตว่า เป็นผู้ที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ดี ตามหน้าที่ของผลิตภัณฑ์นั้น

   3. ความทนทานคือ ผลิตภัณฑ์ควรมีอายุใช้งานที่ยาวนานในระดับหนึ่ง ไม่เสียง่ายจนเกินไป หรือไม่หมดอายุการใช้งานก่อนเวลาอันสมควร

   4. ความสวยงามคือ ผลิตภัณฑ์ต้องมีรูปทรง , ผิวสัมผัส , ลวดลาย , กลิ่น , รสชาติ , สีสัน รวมถึงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามน่าใช้ และดึงดูดใจลูกค้า

   5. ความปลอดภัยคือ ผลิตภัณฑ์ควรมีความเสี่ยงอันตรายในการใช้น้อยที่สุด

   6. ความสอดคล้องกับมาตรฐานคือ ผลิตภัณฑ์มีระดับคุณภาพที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ควรเป็นของสินค้า

   7. คุณสมบัติพิเศษคือ มีความสามารถทำงานได้พิเศษเหนือไปจากหน้าที่ปกติของผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งขัน

   8. คุณค่าที่รับรู้คือ ผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต มีภาพพจน์ที่ดีในสายตาลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา

   9. การบริการหลังการขายคือ การดูแลลูกค้าภายหลังการซื้อสินค้า เช่น รถยนต์ หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องมีการให้บริการหลังการขาย เช่น การซ่อมบำรุงตามอายุการใช้งาน หรือการให้คำแนะนำในการใช้งาน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

   จากความหมายของคุณภาพตามที่อธิบายข้างต้น จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีในสายตาของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มองตรงกันคือ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริง ทนทาน สวยงาม และปลอดภัยในการใช้งาน แต่ในส่วนของผู้บริโภคจะเพิ่มมุมมองในด้านราคา มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาเลือกซื้อ ราคาที่ต่ำกว่าจะทำให้สามารถตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น และเมื่อได้ใช้งานผลิตภัณฑ์จะทำให้เกิดการประเมินคุณภาพหลังการใช้งาน หากคุณภาพดีกว่าที่คาดหวังไว้จะทำให้เกิดเป็นความประทับใจ และจดจำตราสินค้าหรือชื่อผู้ผลิต จนเกิดเป็นการซื้อซ้ำเป็นลูกค้าประจำ และอาจจะช่วยบอกต่อให้เพื่อนๆหรือญาติพี่น้องซื้อตามด้วย โดยเฉพาะในในปัจจุบันที่โลกสังคมออนไลน์ เข้าถึงได้ง่าย และถูกใช้เป็นพื้นที่ในการบอกเล่าความนึกคิด ความรู้สึกต่างๆ ทั้งในด้านดีและด้านไม่ดี หากลูกค้าไม่พอใจคุณภาพสินค้าของเราอาจจะไปเขียนต่อว่า หรือบรรยายความไม่พอใจในสังคมออนไลน์ โดยไม่ยอมติดต่อกลับมาบอกเราโดยตรง ทั้งที่เราอาจจะมีศูนย์ให้บริการรับข้อร้องเรียน (Call center) ก็ตาม ซึ่งในสังคมออนไลน์ก็มักจะมีผู้คนจำนวนมากทั้งที่เป็นลูกค้าหรือไม่เคยเป็นลูกค้าเลยเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อๆกันไปเป็นวงกว้าง หากทางเราในฐานะผู้ผลิตไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดในทันที ก็ยิ่งทำให้ภาพพจน์ของสินค้าและภาพลักษณ์ของกิจการเสียหาย และข้อมูลที่ไม่ใช่ความจริงจะถูกส่งต่อๆกันไป

   ดังนั้นความหมายของคุณภาพในฐานะของผู้ผลิตสินค้า จึงไม่ใช่เพียงแค่ผลิตสินค้าที่ดีเท่านั้น แต่ยังต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภคที่นำสินค้าไปใช้ ให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในการใช้งาน และผู้ผลิตยังยินดีที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้าที่เกิดจากการใช้งานสินค้าของเราอย่างทันท่วงที ในความเป็นจริงแม้ว่าผู้ผลิตจะไม่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพครบตามความหมายคุณภาพในทุกๆด้าน แต่ผู้ผลิตจะต้องระลึกไว้เสมอว่า จะผลิตสินค้าที่มีระดับคุณภาพสอดคล้องกับราคาและความคาดหมายของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า