การปรับปรุงผลิต

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การออกแบบคุณภาพสำหรับสินค้าใหม่

   ปัจจุบันสภาวะการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันอย่างสูง ความต้องการของผู้บริโภคมีความหลาก หลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งต้องเป็นผู้นำในการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ออกมาเพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในสินค้าที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ ในสภาวะการตลาดที่แข่งขันอย่างรุนแรงนี้ สินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเท่านั้นจึงจะยืนหยัดอยู่ในตลาดได้

 

ผู้ออกแบบสินค้าใหม่ต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านคุณภาพของสินค้าใหม่ดังนี้

   1. ประสิทธิภาพ เป็นคุณภาพพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของสินค้า เป็นการออกแบบเพื่อการประเมินระดับประสิทธิภาพของสินค้าว่า สามารถทำงานได้ในระดับที่ถูกใจผู้บริโภคต้องการมากน้อยเพียงใด ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคพึงประสงค์ที่จะให้สินค้าทำงานให้เขาได้สำเร็จถูกต้อง แม่นยำและเรียบร้อย ก่อนตัดสินใจพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าใหม่ให้ไปในแนว ทางใด ควรสำรวจความต้องการของผู้บริโภคว่าต้องการได้สินค้าที่มีประสิทธิภาพในด้านใด และระดับไหน

   2. ความเชื่อถือได้ ผู้บริโภคคาดหวังว่าสินค้าที่ซื้อจะใช้งานได้ โดยไม่เสียไปก่อนเวลาที่สมควร สินค้าที่ออกแบบมาไม่ดี มีการเสียเกิดขึ้น ผู้บริโภคต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย เสียอารมณ์ บาง ครั้งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เองด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ที่ เสียเท่านั้น ยังอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น อุปกรณ์อื่นที่ต้องพลอยเสียไปด้วย การเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น ดังนั้นสินค้าที่ออกสู่ตลาด ควรผ่านขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค สินค้าที่มีชิ้นส่วนมาก ๆ ชิ้นส่วนที่สลับ ซับซ้อน มีโอกาสเสียได้ง่าย จึงควรออกแบบให้มีชิ้นส่วนน้อยที่สุด เพื่อลดโอกาสการเสียลง

   3. ซ่อมแซมได้ง่าย เมื่อสินค้าเสีย การซ่อมแซมควรได้ง่าย แล้วสามารถใช้งานได้ดีเหมือนเดิม ถ้าผู้ออกแบบไม่คำนึงถึงความยากลำบากในการซ่อมแซม ก็จะเป็นภาระแก่ผู้บริโภคอย่างมาก การออกแบบจึงควรคำนึงถึงด้วยว่าชิ้นส่วนใดที่เสียได้ง่าย ต้องออกแบบให้สามารถถอดเปลี่ยนได้สะดวก ไม่ต้องรื้อชิ้นส่วนอื่นมากมาย เพื่อให้เข้าถึงชิ้นส่วนที่จะต้องการเปลี่ยน เพราะการรื้อออกแล้วประกอบกลับเข้าไปใหม่ นอกจากจะเสียเวลาแล้วยังอาจทำให้ชิ้นส่วนที่ไม่เสียพลอยเสียหายไปด้วย

   4. ความประทับใจเมื่อได้เป็นเจ้าของ ถ้าออกแบบสินค้าให้สะดุดตาเมื่อเห็น ให้ประทับใจเมื่อใช้ ก็ยิ่งเพิ่มความเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค ทำให้อยากได้เป็นเจ้าของ การออกแบบเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยมีปัจจัยเพิ่มเติมดังนี้

     - รูปร่าง ให้มีรูปร่างสวยงามเข้ากับสมัยนิยม และกลมกลืนกับสินค้าอื่นที่ผู้บริโภคต้องใช้ร่วมกัน

     - วัสดุ เลือกวัสดุที่แลดูสวยงาม แข็งแรง ทนทาน และมีคุณสมบัติตามความต้องการใน การงานผลิต

     - สี เลือกใช้สีให้เหมาะกับผู้บริโภคส่วนใหญ่ หรือมีหลากสีให้เลือก

     - ใช้งานง่าย ออกแบบให้ถูกต้องตามหลักสรีรวิทยา ทำให้ใช้งานสะดวก ใช้งานง่าย ไม่ต้องเสียเวลาในการศึกษาวิธีการใช้สินค้านาน ลดโอกาสการใช้งานผิดพลาด

   5. ความปลอดภัย ผู้บริโภคคำนึงถึงความปลอดภัยมากขึ้น มีกฎหมายต่าง ๆ ออกมาบังคับด้วย นอกจากนี้ผู้ออกแบบจะต้องมีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของผู้ใช้สินค้า โดยวิเคราะห์ว่า การใช้งานนั้นอาจมีอุบัติเหตุใดเกิดขึ้นได้บ้าง ควรหาทางป้องกันไว้ก่อน ขณะเดียวกันต้องมีการเตือนให้ผู้ ใช้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ บอกวิธีป้องกันหรือแก้ไขด้วย นอกจากนี้สิ่งใดที่มีกฎหมายบังคับก็ ต้องให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น

   6. ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาสินค้า ไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคที่นำสินค้านี้ไปใช้งานเท่านั้น แต่รวมไปถึงค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตในการผลิตสินค้าตัวนี้ขึ้นมา การออกแบบที่ดีจะต้องทำให้ทั้งสองฝ่ายประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงสภาพการผลิต และการใช้งานว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนใดที่เกี่ยวข้องบ้าง จะลดต้นทุนการผลิตได้อย่างไรโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า สินค้าบางอย่างถ้าออกแบบเป็นที่พอใจของผู้บริโภคอาจขายราคาแพงได้ แต่ถ้าออกแบบสินค้าให้มีคุณภาพสูงเกินความต้องการของผู้บริโภค ผู้บริโภคไม่เห็นประโยชน์ในจุดนี้ ก็เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตโดยไม่จำเป็น

   7. ความทันสมัย การออกสู่ตลาดของสินค้าใหม่ที่เร็วหรือช้าเกินไป อาจทำให้สินค้าไม่ประสบความสำเร็จได้ สินค้าที่ออกสู่ตลาดเร็วเกินไปผู้บริโภคอาจจะยังไม่รู้จักสินค้า ไม่กล้าซื้อมาใช้ เพราะกลัวใช้ไม่เป็น สินค้าที่ออกช้าเกินไปผู้บริโภคอาจจะเบื่อ และตลาดอิ่มตัวแล้ว ความทันสมัยของสินค้ายังทำให้ผู้ใช้สินค้านั้นรู้สึกว่าเป็นคนทันสมัย เช่น ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า แสดงถึงคนทันสมัย รักโลก รักสิ่งแวดล้อม

   8. การผลิตได้ง่าย สินค้าที่ออกแบบใหม่ควรผลิตได้ง่าย ทำให้ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่าย การออกแบบสินค้าใหม่จะทำให้สามารถผลิตได้ง่าย ประหยัด เมื่อผลิตจริงต้องทำการผลิตได้ง่ายและไม่มีปัญหา การออกแบบสินค้าให้ผลิตได้ง่าย คือ เน้นออกแบบให้มีจำนวนชิ้นส่วนน้อยที่สุด