การปรับปรุงผลิต

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ไอเดียสินค้าใหม่มาจากไหน

   ปัจจุบันสภาพตลาดมีการแข่งขันสูงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีสินค้าใหม่ในตลาดจำนวนมาก ส่งผลให้วงจรชีวิตของสินค้าสั้นลง สินค้าใหม่ที่จะอยู่รอดได้ในตลาด จึงต้องเป็นสินค้าที่มีความใหม่ มีความแตกต่าง และเป็นสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคสามารถจำแนกสินค้าใหม่ได้ 3 ลักษณะคือ

     1. สินค้าใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดนำเสนอในตลาดมาก่อน หรือเป็นแนวคิดใหม่ที่ผู้บริโภคคาดไม่ถึง

     2. สินค้าใหม่ที่พัฒนาหรือปรับปรุงมาจากสินค้าเดิมที่ขายอยู่ในตลาด ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคได้มากขึ้นกว่าเดิม

     3. สินค้าใหม่สำหรับกิจการแต่ไม่ใหม่ในท้องตลาด เนื่องจากกิจการเห็นว่าเป็นสินค้าที่ได้ รับความนิยมจากผู้บริโภค ทำให้กิจการมีโอกาสทำกำไรสูง จึงเสนอสินค้าเข้าสู่ตลาดเพื่อขอส่วนแบ่งตลาดบ้าง

   กิจการจะต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ในการนำเสนอสินค้าใหม่ว่าต้องการอะไร เช่นต้องการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ต้องการรักษาความเป็นผู้นำในตลาด ต้องการใช้กำลังการผลิตให้เต็มที่ ต้องการขยายตลาด หรือต้องการขยายสินค้าให้ครบถ้วน เป็นต้น ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์ที่ต่างกันจะนำไปสู่การพัฒนาสินค้าใหม่ที่แตกต่างกัน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้าใหม่ทีอาจจะต่างไปจากเดิมและกลยุทธ์การตลาดของสินค้าใหม่ก็จะแตกต่างกันด้วย

   แนวคิดใหม่ของสินค้า อาจมาจากแหล่งแนวคิดต่างๆกัน เช่น จากรายงานของพนักงานขายจากสินค้าของคู่แข่งขัน จากการหาช่องว่างของตลาดปัจจุบัน รวมไปถึงอาจได้แนวคิดใหม่มาจากพ่อค้าคนกลาง การระดมแนวคิดของหัวหน้าแผนกต่าง ๆ ในกิจการ และแนวคิดส่วนใหญ่ที่ได้มักได้มาจากปัญหา ข้อเสนอแนะคำติชมของผู้บริโภค

   ไอเดียเกี่ยวกับสินค้าใหม่ ซึ่งแหล่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการคิดค้นสินค้าใหม่นั้น แบ่งออกเป็น 2 แหล่งด้วยกัน คือ

     1. แหล่งภายในองค์กร องค์กรต่างมีแหล่งข้อมูลภายในมากมายสำหรับการสร้างไอเดีย ทุกๆความคิดมีค่า เช่น

       - ผู้บริหารระดับสูง เป็นบุคคลที่ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของบริษัท จึงเป็นเหมือนผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาสินค้าใหม่

       - ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D ) เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ

       - วิศวกร ซึ่งติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาจให้แนวความคิดเกี่ยวกับการลดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับโอกาสใหม่ๆ สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ

       - พนักงานขาย ถือเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้บริโภค และทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด สามารถให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ว่า ลูกค้ามีความรู้สึกอย่างไรกับสินค้าและบริการ ยิ่งมีความสัมพันธ์โดยส่วนตัวกับลูกค้ามากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสามารถทำให้เรามีความรู้ที่ลึกมากขึ้นในตัวลูกค้า

       - พนักงานเก็บเงินขององค์กร ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับพฤติกรรมการจ่ายเงินของลูกค้า

       - ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ อาจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งต่างไปจากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น Suppliers หรือผู้จัดจำหน่าย

     2. แหล่งภายนอกองค์กร (External) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในทุกวันนี้ ทำให้เครื่องมือในการสำรวจผู้บริโภค การวิเคราะห์และสำรวจตลาด เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและมีราคาถูกลงด้วย การสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการแข่งขันในตลาดยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค และพัฒนาให้เกิดความคิดใหม่ๆ แหล่งข้อมูลภายนอกที่จะพัฒนาไอเดียได้แก่

       - ลูกค้า (Customers) ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากสินค้าที่บริษัทจะเสนอขายนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตอบสนองความต้องการหรือช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้าเป็นหลัก

       - สมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel Members) เป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่ทราบถึงความต้องการของลูกค้า เช่น พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก หรือตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น

       - คู่แข่งขัน (Competitors) การเคลื่อนไหวทางการแข่งขัน รวมถึงกลยุทธ์ของคู่แข่งก็เป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่ช่วยบริษัทในการคิดค้นสินค้าใหม่

   ในทุกองค์กรอาจจะไม่มีหน่วยงาน R&D (Research & Development) แต่ว่าองค์กรสามารถทำให้พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กรมีโอกาสในการเสนอไอเดียสินค้าใหม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละหน่วยงานจะไอเดียในการวิจัยและพัฒนาอย่างไร เช่นมุ่งเน้นไปที่การทำวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพของสินค้าเดิม หรือเป็นการสร้างสิ่งใหม่ (Innovation) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ก่อให้เกิดสินค้าใหม่ หรือเป็นนวัตกรรมที่ทำเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ทำให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพราะว่าลูกค้ามีความคาดหวังในคุณภาพของสินค้าหรือบริการเป็นประเด็นหลัก