การปรับปรุงผลิต

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

มารู้จักกับฮาลาล

   “ฮาลาล” เป็นคำภาษาอาหรับมีความหมายทั่วไปว่า อนุมัติ เมื่อนำมาใช้ในทางศาสนา จะมีความหมายาว่า สิ่งที่ศาสนาอนุมัติ เช่น อนุมัติให้กิน อนุมัติให้ดื่ม อนุมัติให้ทำ อนุมัติให้ใช้สอย เป็นต้น ฮาลาล เป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกับคำว่า “ฮารอม” ที่มีความหมายทั่วไปว่า ห้าม และเมื่อนำมาใช้ในทางศาสนาจะมีความหมายว่า สิ่งที่ศาสนาห้าม

   ฮาลาลและฮารอมในศาสนาอิสลามมิได้หมายความเพียงการบริโภคอาหารเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงวิถีการดำเนินชีวิตในทุกด้านของชาวมุสลิม อาหารฮาลาลจึงถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธุรกิจฮาลาลเท่านั้น ซึ่งอาหารฮาลาล คือ อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ โดยมีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามข้อบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ปราศจากสิ่งต้องห้าม (ฮารอม) และมีคุณค่าทางอาหาร (ตอยยิบ)

   ปัจจุบันประชากรมุสลิมทั่วโลกมีประมาณ 1,800 ล้านคน อาศัยในแถบตะวันออกกลางประมาณ 400ล้านคน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 300 ล้านคน เอเชียใต้ 400 ล้านคน เอเชียเหนือ 100 ล้านคน แอฟริกา 200 ล้านคน อเมริกาเหนือ 10 ล้านคน ยุโรป 40 ล้านคน ยังมีส่วนอื่นๆ อีกประมาณ 150 ล้านคน และคาดว่าภายในปี 2030 จะมีจำนวนมุสลิมทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ล้านคน และคิดเป็นร้อยละ 26.4 ของจำนวนประชากรทั้งโลก

   เครื่องหมายฮาลาลในประเทศไทย เป็นเครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่าง ๆ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการทำการประทับ หรือแสดงลงบนสลากหรือผลิตภัณฑ์ ตลาดสินค้าฮาลาลในโลกนับเป็นตลาดใหญ่ที่มีมูลค่าประมาณ 6,000,000 ถึง 8,000,000 ล้านบาท อีกทั้งมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาหารฮาลาลของประเทศไทยเป็นที่นิยม และขยายตัวได้ดีในตลาดโลก เนื่องจากผู้บริโภคชาวมุสลิมให้การยอมรับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีเช่น ผลไม้สดและแปรรูป ข้าวสาร สัตว์ปีก อาหารทะเล ซอสปรุงรสต่างๆ และขนมขบเคี้ยว อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการจะต้องควบคุมคุณภาพในการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการการผลิตที่สะอาดและถูกต้องตามหลักศาสนา เพราะหากเกิดความไม่ถูกต้องในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็ทำให้ความน่าเชื่อถือในมาตรฐานฮาลาลของไทยลดลงได้

กระบวนการรับรองฮาลาลของประเทศไทย

   ตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการฮาลาล ปี พ.ศ. 2553

 

ประเภทการรับรองฮาลาลในประเทศไทย

   1. สถานประกอบการเชือด

   2. สถานประกอบการผลิตอาหาร

   3. สินค้านำเข้า ( สารปรุงแต่ง, อาหารสำเร็จรูป และเนื้อสัตว์)

   4. การบริการต่างๆ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม สปา และโรงพยาบาล)

 

หน่วยงานรับรองฮาลาลภายในประเทศไทย

   1. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (กอจ.) ประเทศไทยมีทั้งสิ้น 36 แห่ง และมีการขอจดทะเบียนเพิ่ม อีก 2 แห่ง มีหน้าที่ในการตรวจสอบรับรองสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น

   2. จังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.)

   หลังจากมีการตรวจสอบรับรองแล้วสถานประกอบการให้สถานประกอบนั้นยื่นขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.)

 

กระบวนการรับรองฮาลาลของประเทศไทย

ขั้นตอนการรับรองฮาลาล

   1. สถานประกอบการยื่นคำร้องต่อสำนักงาน คณะกรรมการกลางฯ หรือคณะกรรมการอิสลามฯ

   2. ตรวจสอบเอกสารและกระบวนการผลิต

   3. อบรมระบบรับรองฮาลาล สถานประกอบการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาระบบฮาลาล

   4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

   5. กำหนดการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ

   6. คณะกรรมการตรวจสอบสรุปรายงานการตรวจสอบเสนอต่อฝ่ายกิจการฮาลาล

   7. ฝ่ายกิจการฮาลาลฯ อนุมัติรับรอง

   8. ฝ่ายกิจการฮาลาลฯ เสนอต่อคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อขออนุมัติ หรือ อนุมัติการใช้เครื่องหมาย

   9. ออกหนังสือรับรอง หรือออกหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล

   10. ผู้ประกอบการทำสัญญาและรับรองหนังสือสำคัญ