การขายและการตลาด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การจัดการความเสี่ยงในกิจการ

 

    ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะมีการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากทั่วโลก ทำให้เราต้องมีการปรับตัว หรือเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันให้ทันเวลา ธุรกิจของเราก็เช่นกัน หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือ มีวิธีป้องกันความเสี่ยงกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ก็จะทำให้เราดำเนินธุรกิจติดขัด ไม่ประสบความสำเร็จและไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่ธุรกิจเราวางแผนไว้โดยบทความในวันนี้ครับ ผมอยากจะแนะนำให้เรามารู้จักกับการจัดการความเสี่ยงในกิจการกันก่อนครับ เพราะการจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวิธีเบื้องต้น ที่เราสามารถป้องกันหรือหาวิธีในการรับมือต่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

    ความเสี่ยงคืออะไร หลายท่านอาจจะคิดว่าความเสี่ยงเป็นเพียงเหตุการณืในอนาคต เราไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น คำตอบนั้นถูกนะครับ แต่ผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นมีมากมายมหาศาลครับ ผมจึงขอจำกัดความความเสี่ยงไว้ดังนี้ครับ

    ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ไม่พึ่งประสงค์หรือเหตุการณ์ความไม่แน่นอน ที่มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยเสี่ยง และมีโอกาสเกิดความเสียหาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจ ทำให้ธุรกิจไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งในด้านการเงิน ยุทธศาสตร์ และการบริหาร ด้วยเหตุนี้เองทำให้เราต้องมีวิธีการบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกิจ เพื่อหาสาเหตุและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในอนาคต ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจะต้องสามารถตรวจสอบ ประเมิน และควบคุมได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงการบรรลุให้ได้ตามป้าหมายของธุรกิจเป็นหลัก

    ซึ่งความเสี่ยงที่ผมอยากให้ผู้อ่านทราบ และมองเห็นภาพง่ายๆนะครับ จะมีด้วยกัน 2 แบบ คือ

1. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภายในองค์กรหรือธุรกิจของเราเอง

    คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานหรือปฎิบัติงานของคนในองค์กร

    ตัวอย่าง โรงงานผลิตรถยนต์

    ความเสี่ยง : พนักงงานรายผลิตทำงานผิดพลาดบ่อย

    ปัจจัยเสี่ยง

      - พนักงานยังได้รับการฝึกอบรมไม่เพียงพอ

      - พนักงานไม่ทราบขั้นตอนการผลิตที่เป็นมาตรฐานของโรงงาน

      - พนักงานบางคนยังไม่ได้รับการฝึกอบรม

      - ไม่มีหัวหน้างานช่วยฝึกสอน

      - สถานที่ทำงานมีแสงสว่างไม่เพียงพอ

    วิธีการป้องกันสำหรับปัจจัยเสี่ยงเรื่อง พนักงานยังได้รับการฝึกอบรมไม่เพียงพอ

    ปัจจัยเสี่ยง : พนักงานยังได้รับการฝึกอบรมไม่เพียงพอ

    วิธีการ : องค์กรต้องมีการจัดทำหลักสูตรสำหรับพนักงานรายผลิต ตามจำนวนชั่วโมงที่ได้มีการออกแบบตามมาตรฐานของบริษัท

    ตัวชี้วัด : จำนวนพนักงานผ่านเกณฑ์การอบรม

    เป้าหมาย : 80% ของจำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรมทั้งหมด

    แผนกผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายอบรม แผนกบุคคล

    ซึ่งเราสามารถที่จะวัดความสามารถในการทำงานของพนักงานได้อีกครั้งตอนอยู่ในรายการผลิต ดังนี้

    ตัวชี้วัด : จำนวนสินค้าในรายผลิตที่เสียหาย

    เป้าหมาย : น้อยกว่า 5% ของจำนวนสินค้าที่ผลิตในแต่ละวัน

    แผนกผู้รับผิดชอบ : แผนกควบคุมคุณภาพ

    จากตัวอย่างจะพบว่าใน 1 ความเสี่ยง อาจมีปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงนั้นได้หลายสาเหตุ ดังนั้น เราจึงต้องมีแผนรองรับหรือป้องกันเพื่อลดสาเหตุและโอกาสเกิดเหตุการณ์ของปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัวของความเสี่ยงตัวนั้นๆ

 

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากภายนอกองค์กร

    คือ ความเสี่ยงที่อยู่เหนือการควบคุมขององค์กร

    ตัวอย่าง บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ

    ความเสี่ยง : พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

    ปัจจัยเสี่ยง

      - ความต้องการของลูกค้าทางด้าน IT มีจำนวนมากขึ้น

      - ลูกค้าให้ความสนใจกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

      - Software มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

    วิธีการป้องกันสำหรับปัจจัยเสี่ยงเรื่อง ลูกค้าให้ความสนใจกับเทคโนโลยีใหม่

    วิธีการ : องค์กรต้องศึกษาเทคโนโลยี ซอฟท์แวร์ที่ทันสมัย ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ มาประยุกต์ใช้กับสินค้า หรือบริการของธุรกิจเรา โดยอาจอยู่ในรูปของการออกผลิตภัณฑ์แบบใหม่ บริการใหม่ ได้ เช่น ตู้จ่ายบิลอัตโนมัติ ที่มีการพัฒนาซอฟท์แวร์โดยลูกค้าสามารถใช้งานได้ด้วยตนเอง

    ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ใช้บริการตู้จ่ายบิลอัตโนมัติ

    เป้าหมาย : มากกว่า 80% ของจำนวนลูกค้าที่เป็นลูกค้าของบริษัท

    แผนกผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายนวัตกรรม แผนกพัฒนาองค์กร

    จากที่ได้ยกตัวอย่างไป ท่านผู้อ่านอาจนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านได้ ทั้งนี้ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์ธุรกิจของท่านในปัจจุบัน ว่าการทำธุรกิจของท่านมีความเสี่ยงด้านใดบ้าง และท่านสามารถที่จะมีวิธีป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดเหตุการณ์นั้นๆ ในแต่ละด้านอย่างไร สุดท้ายนี้ BSC ขอสรุปวิธีการจัดการบริหารความเสี่ยงตามภาพด้านล่าง