การขายและการตลาด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การปรับตัวของธุรกิจในยุค 4.0

    หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบกัน ว่าแท้จริงแล้ว Thailand4.0 คืออะไร ปัจจุบันเราอยู่ในเศรษฐกิจยุคไหน แล้วเราต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อจะก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 และนโยบายของ Thailand 4.0 สามารถพัฒนาประเทศของเราได้อย่างไร เรามาทำความรู้จักกับ Thailand 4.0 กันค่ะ

    ก่อนที่เราจะมา Thailand 4.0 เราก็ผ่าน Thailand 1.0 2.0 และ 3.0 ยุคเศรษฐกิจ ซึ่งแต่ละยุคก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน คือ

    Thailand 1.0 คือ ยุคเริ่มต้นของการปฎิวัติอุตสาหกรรม โดยมีการใช้พลังงานเครื่องจักรไอน้ำเข้ามาทดแทนการใช้แรงงานนคน หรือสัตว์

    Thailand 2.0 คือ ยุคของอุตสาหกรรมเบา เป็นยุคที่เปลี่ยนจากการใช้เครื่องจักรไอน้ำมาใช้พลังงานไฟฟ้า เปลี่ยนระบบการผลิตเป็นระบบโรงงาน เกิดการผลิต แบบ Mass Production สินค้ามีคุณภาพ ราคาไม่แพง

    Thailand 3.0 คือ ยุคของคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในโรงงาน มีสายการผลิตอัตโนมัติ มีการใช้หุ่นยนต์ในการผลิตแทนแรงงานมนุษย์มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนการผลิตต่ำลง ซึ่งประเทศไทยกำลังอยู่ในยุคนี้ โดยเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามีบทบาท ในช่วงแรก Thailand 3.0 เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันเติบโดเพียงเล็กน้อย ประเทศไทยจึงตกอยู่ในช่วงของรายได้ปานกลางมากว่า 20 ปี ในขณะที่ทั่วโลกมีการแข่งขันที่สูงขึ้น จึงเป็นที่มาว่า ประเทศไทย ควรเปลี่ยนเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อยกระดับรายได้และสามารถแข่งขัน กับประเทศอื่นได้

    Thailand 4.0 คือ วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ตามโมเดล Thailand 4.0 คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งโมเดลนี้จะประสบความสำเร็จได้ จะต้องเกิดจากความร่วมมือ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตามแนวทาง สานพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และ StartUp พร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

    จากที่รัฐบาลพยายามที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เป็นไปตามยุคสมัย และโมเดลดังกล่าว ผู้ประกอบการ SME และ StartUp ควรเตรียมความพร้อมดังนี้

      1. เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อติดต่อสื่อสาร เรียนรู้ และนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราให้สามารถพัฒนา ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้

      2. การศึกษาดูงานต่างประเทศ เรียนรู้ระบบการทำงาน ความทันสมัย ทั้งในด้านการผลิต และการบริการ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

      3. ภาษาและวัฒนธรรม ในกาติดต่อสื่อสาร และศึกษา วิถีชีวิต ธรรมเนียมปฏิบัติ ของกลุ่มลูกค้าในแต่ละประเทศ ที่จะมาเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต