การขายและการตลาด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

หน่วยงานที่ให้ความสนับสนุน SMEs ในด้านต่าง ๆ

   SME มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก นั่นก็เพราะมีสัดส่วนกว่า 96% ของเศรษฐกิจโดยรวม ถึงแม้แต่ละธุรกิจจะมีขนาดเล็ก แต่เมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนมากขนาดนี้ จึงมีสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ SME มากมายเข้ามาสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ มาดูกันว่า สถาบันสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SME มีอะไรบ้าง

1. สสว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

   สสว. เป็นหน่วยงานของรัฐบาล มีหน้าที่ในการวางนโยบายต่างๆ เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน มีบทบาทในการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME

   มีหน้าที่ในการผลักดัน พัฒนาระบบ ส่งเสริม SME รวมถึงดูแลเรื่องความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติงานให้บรรลุผล

   มีหน้าที่ในการพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ต่อวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้เป็นเครื่องมือในกาสนับสนุน “ธุรกิจ SME” อย่างมีประสิทธิภาพ (http://www.sme.go.th/th/)

2. บสย. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

   บสย. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาล (ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง) ชื่อ “บสย.” ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น “บรรษัทประกินสินเชื่อให้ อุตสาหกรรมขนาดย่อม” เนื่องจากการขอกูเงินจากแหล่งเงินทุนที่ไหนก็ตามย่อมจำเป็นต้องใช้ผู้คำประกัน แต่ในความเป็นจริงบางธุรกิจก็ไม่ได้หาผู้ค้ำประกันได้ง่ายๆ อาจจะมาจากหลายปัจจัย ทั้งความน่าเชื่อถือไม่มากพอ หรือธุรกิจเรายังใหม่เกินไป

   • บสย. จึงเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้ โดยการเป็นสถาบันในการค้ำประกัน ทำให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

   • สถาบันการเงินเองก็มีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่ SME มากยิ่งขึ้น

   • นอกจากจะเป็นผู้ค้ำแล้ว ยังมีบทบาทในการพัฒนา ธุรกิจ SMEs ให้มีคุณภาพในการประกอบกิจการของตน ในขณะเดียวกันก็พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ บสย.จึงมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ

(http://www.tcg.or.th/TH/index.php)

3. ISMED สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

   เป็นสถาบันที่เน้น พัฒนาผู้ประกอบการรายเดิม และ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ SM

E

   กิจกรรมหลักคือ การถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ประกอบการในรูปแบบการฝึกอบรม สัมมนา เรียนรู้ทางไกล และอื่นๆ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ทั้งในเรื่องทำการตลาด การปรับปรุงกิจการ รวมถึงลงทุนและร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการที่ต้องการความช่วยเหลือด้านเงินทุน ร่วมมือระหว่างภาคเอกชนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

4. SME Bank ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

   • เป็นสถาบันการเงินของภาครัฐ ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม

   • มีวัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อ ค้ำประกัน ร่วมลงทุน ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำสำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

   • มีหน้าที่หลักในการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดตั้ง รวมถึงการขยายกิจการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

   • SME bank เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิด AEC จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรให้พร้อมบริการลูกค้าในอนาคตด้วย

5. สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

   ชื่อนี้อาจจะคุ้นหูคุ้นตากันดี แต่ก็คงสัยสัยใช่มั้ยคะว่าเกี่ยวข้องกับ SME อย่างไร

   • บทบาทของ สวทช. ต่อ SME คือ เป็นส่วนที่คอยทำหน้าที่สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

   • เพราะเมื่อ SME มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ก็ย่อมมีศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

   นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ที่มีบทบาทโดยตรงต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะ ยังมีหน่วยงานอื่นๆ อีกที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน เช่น ด้านการส่งออก หน่วยงานส่งเสริมของต่างประเทศ รวมถึงธนาคารเอกชนที่จับมือกับหน่วยงานต่างๆ ถึง SME จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กแต่ก็เป็นที่น่าชื่นใจเพราะมีพี่เลี้ยงอยู่มากมาย