ทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

Gemba Kaizen เพื่อการใช้ศักยภาพบุคลากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน

   การปรับปรุงงานในพื้นที่ทำงานจริง เป็นสิ่งที่ต้องการการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ อย่างไรก็ตามการปรับปรุงงานเป็นเรื่องของจิตใจ ดังนั้นทำอย่างไรพนักงานจึงจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน หากต้องการนำ Gemba Kaizen มาใช้ หน่วยงานควรจะดำเนินการดังนี้

   1. อบรมให้ความรู้พนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรุงงาน อาทิ การค้นหาและแก้ไขปัญหา เครื่องมือ Kaizen (5ส. ระบบข้อเสนอแนะ คิวซี เป็นต้น) การทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small group activities)

   2. จัดทำระบบการทำ Gemba Kaizen อาทิ กำหนดนโยบายและแผนงาน การกระตุ้นและจูงใจ การติดตามผล และอการให้รางวัล

   3. ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน อย่าลืมความคิด เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ดูเหมือนไม่มีค่าสำหรับเรา อาจเป็นความพยายามอย่างมากของพนักงาน คำชื่นชม หรือ การยอมรับความคิดเห็นของบุคลากรอย่างจริงใจจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เขามั่นใจ ที่จะนำเสนอความคิดเห็นดี ๆ ต่อไปในอนาคต

   Gemba Kaizen ไม่ใช้แค่เพิ่มศักยภาพของพนักงาน แต่เป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารในการสื่อสารกับพนักงาน รวมถึงการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล ทั้งยังสามารถฝึกผู้มีศักยภาพที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคตให้เรียนรู้การเป็นผู้นำกลุ่ม อาทิ กลุ่ม 5ส. คิวซี เป็นต้น

   การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือมาจากพนักงาน แทนการบอกให้ทำ เพราะพนักงานจะได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ยิ่งถ้าได้รับชื่นชม ยกย่องจากผู้บริหารก็จะยิ่งให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ และ รู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงาน (Sense of belongings)

 

Gemba เปรียบเสมือนครู

   1. ทำให้บุคลากรคุ้นเคยกับการปัญหาโดยการสังเกตุความจริงจากต้นตอ

   2. ต้องได้รับการยอมรับถึงสาเหตุของปัญหาก่อนที่จะถกเถียงกันเพื่อหาทางแก้ไข

   3. ได้รับการสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) และได้รับการอบรมการคิดอย่างมีเหตุและผล

   4. ตรวจสอบความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

   5. ช่วยในการค้นหา และ พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำจากบุคลากรในทุกระดับ

   โดยปกติหากไม่มีการนำ Kaizen มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน พนักงานก็จะต่างคนต่างทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่มีสิ่งเชื่อมต่อสัมพันธภาพระหว่างกัน หน่วยงานได้ผลสำเร็จของงาน แต่ขาดประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ต้นทุนสูง ของเสียมีมาก ทำงานซ้ำ เกิดอุบัติเหตุ หยิบชิ้นส่วนผิด ต้นทุนสูงเพราะหาของไม่เจอจึงต้องสั่งซื้อทั้ง ๆ ที่มีของในโรงงาน ขวัญและกำลังใจของพนักงานไม่ดี การทำงานไม่ทันเวลา ขาดลามาสายโดยไม่มีเหตุผล อัตราการลาออกสูง แต่เมื่อนำ Kaizen มาใช้บุคลากมีเวทีแสดงศักยภาพที่มี อาทิ ความคิดสร้างสรรค์ การมองปัญหาและแก้ไขปัญหา การกล้าแสดงความคิดเห็น การนำเสนอในที่ประชุม ผู้บริหารก็ได้เห็นศักยภาพของพนักงาน เมื่อมีตำแหน่งว่างก็สามารถย้ายพนักงานที่มีศักยภาพไปดำรงตำแหน่งที่ว่างได้

   จากประสบการณ์ผู้เขียนได้พบหน่วยงานที่นำ Kaizen มาประยุกต์ใช้ทั้งภาครัฐ และ เอกชน อาทิ 5ส. ภาพสถานที่ทำงานที่เดิมไม่มีระเบียบ ทำให้พนักงานมีการทำงานเพื่อให้ผ่านไป ไม่แก้ไข ไม่ปรับปรุงทั้ง ๆ ที่น่าจะทำได้ แต่พอมีการนำ 5ส. มาใช้บรรยากาศการทำงานก็เปลี่ยนไป เริ่มจากความเป็นระเบียบมีมากขึ้น สะอาดขึ้น พูดคุยกันมากขึ้น (ทั้งภายใน และ ระหว่างแผนก) ยิ่งถ้ามีการแข่งขัน รวมทั้งผู้บริหารช่วยกระตุ้นร่วมกับคณะทำงานก็จะเห็นถึงความสนุกสนานในหน่วยงาน ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดเก็บของให้เป็นระเบียบมีมาก เมื่อสิ่งต่าง ๆ ได้รับการดูแล การมองปัญหาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ความภาคภูมิใจในตนเอง และ หน่วยงานก็ตามมา

 

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :

   “Gemba Kaizen” toolshero.com

   Gemba Kaizen : Masaaki Iami

   ขอขอบคุณภาพจากโรงงาน ส.กิจชัย