ทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

องค์ประกอบของพฤติกรรม Behavior Factors

   พฤติกรรมคือการแสดงออก หรือ การกระทำของบุคคลต่อสิ่งที่มากระทบ หรือมาเร้าเรา โดยคนเราจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดก็ตาม เขาจะต้อง

   1. รับรู้/ความเชื่อ (Perceive/Believe) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้

   2. ความคิด/ทัศนคติ (Attitude/Thinking) จึงจะเกิดการแสดงออกพฤติกรรมซึ่งก็แบ่งเป็นทางบวก หรือทางลบ

ด้วยผู้รับรู้ เป้าหมาย สถานการณ์ ประกอบกับ ความคิดหรือ ทัศนคติที่แตกต่างกันทำให้พฤติกรรมที่แสดงออกมาของพนักงาน ทั้งคำพูด บุคลิกภาพแตกต่างกัน

ที่ ปัจจัย การประยุกต์ใช้
1 ความตั้งใจจริงและความมีวินัยในตนเองจัดเป็นปัจจัยที่สำคัญ - เริ่มต้นจากกำหนดจุดประสงค์
-เดินตามแผนที่วางไว้
2 ความรู้และทักษะที่เหมาะกับพฤติกรรม - มั่นใจว่ามีความรู้ในเรื่องที่ต้องการเปลี่ยนอย่างถูกต้อง เช่นต้องการลดน้ำหนักก็ต้องรู้อาหารอะไรเหมาะกับเรา หรือ ออกกำลังแบบไหนดี
3 สังคมเป็นแรงจูงใจ ครอบครัว เพื่อน ผู้ร่วมงานมักมีอิทธิพลต่อเรา - คนรอบตัวเราจะช่วยให้เราเดินไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- เขาย่อมอยากเห็นเรามีความสุขหากสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้
- มั่นใจว่าบอกคนใกล้ตัวเราในเรื่องที่เราจะเปลี่ยนพฤติกรรม
- อธิบายเป้าหมายและทำไมเราถึงมุ่งมั่นจะทำให้สำเร็จ
4 ความสามารถทางสังคม หาคนใกล้ตัวที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้สำเร็จ เพื่อขอให้เขาช่วยแนะนำ ช่วยวางแผน - หาผู้ที่จะช่วยเราเปลี่ยนพฤติกรรม อาจเป็นเพื่อน คนรู้จัก ที่ปรึกษา
- ผู้ช่วยนี้จะทำให้เป้าหมายที่เรากำหนดไว้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
- นอกจากนั้นเราจะได้คำแนะนำ จากผู้ชี้แนะด้วย
5 โครงสร้างแรงจูงใจ ไม่สามรถบอกได้ว่ารางวัลอะไรดีที่สุด (เพราะขึ้นกับแต่ละคน) - มีทั้งการให้รางวัลและลงโทษ
- ควรกำหนดรางวัลเพื่อการจูงใจ
6 โครงสร้างความสามารถ กำหนดโครงสร้างเพื่อให้การทำสิ่งดี ๆ ทำได้ง่ายกว่าสิ่งที่ไม่ดี -จัดสภาพแวดล้อมใหม่เพื่อให้ทำสิ่งที่ถูกต้องง่ายขึ้น
- เขียนเวลาที่ความตั้งใจและความมีวินัยของตนเองไม่เป็นไปตามแผน

 

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :

   6 Factors That Influence Our Behavior, willpower.co