ทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การบริหารค่าตอบแทน: วิธีการประเมินค่างาน

    การประเมินค่างาน หมายถึงการประเมินงานแต่ละตำแหน่ง ตลอดจนแจกแจงรายละเอียดเพื่อนำมาจัดทำเป็นมาตรฐานของงานเรียงตามลำดับความสำคัญ โดยมีวิธีการ ดังนี้

    1. จัดลำดับ เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในหน่วยงานเล็ก ๆ ที่มีตำแหน่งงานไม่มากนัก จัดลำดับโดยพิจารณาความยาก-ง่าย ปริมาณงาน และ ความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามก่อนจะประเมินงานด้วยการจัดลำดับ หน่วยงานจะต้องมีการทำ JD ที่ละเอียดและเป็นปัจจุบันก่อน การจัดลำดับมักกระทำโดยผู้บริหาร หรือ คณะกรรมการประเมินภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบการ หรือ ผู้บริหาร

    2. จำแนกตำแหน่งงาน หรือ จัดชั้นงาน โดยมีเกณฑ์ต่าง ๆ คือ

      1) ความยากง่ายของงาน : ตั้งแต่ง่ายมาก จนถึง ซับซ้อนมาก เช่นตำแหน่งแม่บ้าน ย่อมซับซ้อนน้อยกว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

      2) ปริมาณงาน : ตั้งแต่น้อยไปหามาก

      3) ความรับผิดชอบ : มากน้อยตามที่อธิบายไว้ใน JD อัตราเงินเดือนที่ได้รับ จำนวนคนในบังคับบัญชา

      4) งานควบคุมที่มอบหมายให้ : ไม่มีเลย มีจำกัด มีมากตามสมควร ถึงต้องควบคุมใกล้ชิด

      5) ประสบการณ์ที่ใช้ในการทำงาน : ตั้งแต่ ไม่มี 10 ปี หรือ มากกว่านั้น

      6) ความรู้พิเศษ : ไม่ต้องมี มีบ้าง มีมากพอใช้ จำเป็นต้องมีอย่างยิ่ง

      7) การใช้ดุลยพินิจ/การตัดสินใจ : ไม่ต้องทำ ทำแบบง่าย ๆ ทำร่วมกับคนอื่น ต้องทำคนเดียว

    ปัจจัยสำคัญตามแนวของ Hay Plan จะแบ่งเป็น

      - เทคนิค (Know-how) ทักษะทั้งหมดที่ใช้ในการทำงาน แบ่งเป็น

      - เทคนิคเฉพาะในการทำงาน

      - ความสามารถในการรวม และ ประสานเพื่อความกลมกลืนในการบริหารจัดการ

      - ทักษะในการประสานสัมพันธระหว่างบุคลากร

      - การแก้ไขปัญหา (Problem solving)

      - ความรับผิดชอบ (Accountability)

    แนวทางการจัดแบ่งชั้น

      - แบ่งชั้นที่สามารถครอบคลุมงสนต่าง ๆ ที่จะประเมินทั้งหมด

      - ระบุให้ทราบขั้นตอนขและคุณลักษณะที่ต้องใช้ในงานนั้น ๆ อย่างละเอียด

      - จำแนกงานแต่ละอย่างให้เข้าตามชั้นต่าง ๆ ที่กำหนด

      - ให้ราคาค่าของแต่ละชั้น และ ราคางานแต่ละอย่าง

      - จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามเป็นครั้งคราว

    3. เปรียบเทียบส่วนประกอบของงาน เป็นวิธีที่ใช้กันมากในหน่วยงานใหญ่ ๆ และมีข้อดีของข้อ 1 และ 2 ที่กล่าวไว้ข้างต้นรวมอยู่ด้วย

    4. ให้แต้มหรือค่าคะแนน เป็นวิธีที่เข้าใจค่อนข้างง่าย และ นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน

    จากตารางอัตราเงินเดือนนี้ น่าจะเหมาะกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงวิสาหกิจชุมชนด้วย incquity.com ได้แสดงให้เห็นการประเมินค่างานแบบง่าย ๆ ซึ่งอยู่ในตาราง “เหตุผล” และ จากเหตุผล ก็มีการกำหนดระดับเงินเดือนขั้นต่ำสุด (Min) และ ระดับสูงสุด (Max) ของแต่ละตำแหน่งควรอยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปใช้ ในการประเมินค่างานได้ หรือ ไปแตกย่อยเพื่อให้เห็นความก้าวหน้าในอาชีพต่อไปได้ เช่น พนักงานระดับปฏิบัติการทำงานจนเงินเดือนถึง ระดับเงินเดือนต่ำสุดของระดับหัวหน้างาน ผู้บริหารพิจารณาแล้วว่าสามารถเป็นหัวหน้างานได้ ก็อาจส่งไปอบรม และ สอบเพื่อยกระดับขึ้นเป็นหัวหน้างาน หรือ อาจปรับให้อัตโนมัติ

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :

    การบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management) http://piyawat2compensation.blogspot.com