ทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

    การวางแผนทรัพยากรบุคคลทั้งสำหรับธุรกิจใหม่ เพื่อใช้ในการทำแผนธุรกิจ และ ธรุกิจที่ดำเนินการมาแล้ว เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้แก้ไขปัญหา หากผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และ/หรือ เพื่อขยายงาน ซึ่งไม่ต่างจากการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ (Strategic Business Plan) คือ เริ่มจากหาจุดแข็ง (Strengths) กับ จุดอ่อน (Weakness) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน (รวมเจ้าของและผู้บริหาร) และ โอกาส (Opportunities) กับ อุปสรรค (Threats) ที่เกี่ยวกับเรื่องแรงงานภายนอก หน่วยงาน อาทิ กฎหมายแรงงาน ประกันสังคม คู่แข่ง แหล่งแรงงาน เป็นต้น

    อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการ และ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องเข้าใจถึงการสอดประสานระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Plan) กับ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (Strategic Human Resource Management) ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management - HRM) มิใช่แค่รับรู้เป้าหมายของธุรกิจ แต่จะต้อง มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ จะต้องร่วมรับรู้ว่าธุรกิจจะมีทิศทางไปทางไหน? มีกระบวนการ เป้าหมาย และ โครงสร้างอย่างไร? และนำข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลว่าจะให้ใคร? ทำอะไร? เมื่อไหร่? อย่างไร? ซึ่งจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้

ผู้ประกอบการอาจคิดว่าการทำ SWOT ไม่เกี่ยวกับงานบุคคล เรามาศึกษาจากข้อมูลการทำ SWOT ดังนี้

    1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน คือ จุดแข็ง และ จุดอ่อน เป็นวิเคราะห์ ความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ทัศนคติ การเรียนรู้ การพัฒนา บุคลิกภาพ และ ลักษณนิสัย ของผู้ประกอบการ (ในกรณีทำธุรกิจคนเดียว) และทีมงาน

จุดแข็ง จุดอ่อน
• อะไรที่เราได้เปรียบเกี่ยวกับบุคลากร? • อะไรที่เราจำเป็นต้องปรับปรุง?
• อะไรที่บุคลากรเราทำได้ดีกว่า? • อะไรที่เราควรหลีกเลี่ยง?
• อะไรที่คนของเรามีความเป็นหนึ่ง (Unity) • คนภายนอกมองเห็นอะไรที่เป็นเหมือนจุดอ่อนของเรา?
• คนภายนอกมองเห็นอะไรที่ดีในเรา?  

 

    2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก คือ โอกาส และ อุปสรรค เป็นการวิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับ สังคมและวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย การศึกษา และ เทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อธุรกิจของเราในด้านทรัพยากรบุคคล

โอกาส อุปสรรค
• แนวโน้มที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อเรา • แนวโน้มที่ไม่ดีต่อเรา
• ยกระดับความรู้ให้เรา • การแข่งขันในเรื่องที่เกี่ยวกับเรา
• เรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อทักษะความชำนาญของเรา • อุปสรรคต่อการศึกษาและอบรม
• ความสามารถในการโยกย้าย • ข้อจำกัดในความก้าวหน้า
• ความเข้มแข็งของเครือข่าย • ข้อจำกัดของความสามารถในการพัฒนา
• ใช้ทักษะในหลายๆช่องทาง • ข้อจำกัดในเรื่องตำแหน่งที่เกี่ยวกับเรา

 

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง และ จุดอ่อนของผู้ประกอบการ และ ระบบงาน

จุดแข็ง จุดอ่อน
• เจ้าของพูดคุย เป็นมิตรกับทุกคน • การทำงานยังไม่มีระบบ
• เจ้าของและผู้บริหารสนใจเรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ๆ • ไม่ได้ใช้ระบบ IT ในการทำงาน
• เจ้าของและผู้บริหารเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจ มีทีมงานที่มีความคิดสร้างสรรและชำนาญในงานเทคนิค • การแบ่งงานยังไม่ชัดเจน
• เจ้าของชอบทำงานด้าน.... และเด่นกว่าคนอื่น • ไม่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
• พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง • แรงจูงใจในการทำงานน้อย
• สนใจเรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ๆ • การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ

 

    ผลการวิเคราะห์ SWOT เราจะนำไปใช้ในการวางแผนบุคลากรตั้งแต่ สรรหา รักษา และ พัฒนาต่อไป รวมถึงทำให้เราทราบว่าตัวเรา และ คนของเรา เป็นอย่างไร เป็นไปตามความต้องการหรือไม่ ถ้ายังไม่เป็นไปตามต้องการเราจะกำหนดแผนการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานอย่างไร อย่างไรก็ตามการแข่งขันในสถานการณ์ปัจจุบัน เราควรให้ความสนใจจุดแข็งของตัวเรา และ บุคลากร มากกว่าสนใจที่จะแก้ไขจุดอ่อนเพราะจะไม่ทันเวลา

6 เกร็ดความรู้เพื่อการวิเคราะห์ SWOT บุคลากร

    1. เขียนการวิเคราะห์สั้น และ ง่าย แต่ครอบคลุมจุดสำคัญ

    2. ลำดับความสำคัญก่อนหลัง หลังรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว

    3. มองและวิเคราะห์เรื่องต่างๆ อย่างเป็นระบบ รวบรวมข้อมูลจากหลายๆมุมมอง ทั้งจากพนักงาน ผู้ส่งวัตถุดิบ ลูกค้า และ หุ้นส่วน

    4. คิดเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก ดีกว่าคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือ ทรัพย์สิน

    5. วิเคราะห์อย่างไม่มีอคติ เช่น ตรวจสอบกฎหมายแรงงานที่ออกใหม่อย่างไม่บวก หรือ ลบ

    6. ประยุกต์ใช้ผลการวิเคราะห์ SWOT กับเรื่องต่างๆที่เราต้องการปรับปรุง หรือ ต้องการทำให้สำเร็จ

    การวิเคราะห์ SWOT สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลควรทำเป็นช่วง ๆ (อย่างน้อยปีละครั้ง) และนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ทั้งในการสรรหา พัฒนา และ รักษาบุคลากร นอกจากนี้เราสามารถนำผลการวิเคราะห์ SWOT ไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ด้วย

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :

    • Tips for a successful SWOT analysis business.qld.gov.au

    • The right way to do a SWOT analysis inc.com

    • ตัวอย่างการวิเคราะห์ตนเองและองค์กร gotoknow.org

    • SWOT Analysis 108ideajobs.com

    • SWOT Analysis rajini.ac.th