ทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การคัดเลือกบุคลากร (Selection)

    หลังจากสรรหาบุคลากรแล้ว เจ้าของและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปกติก็เป็นทีมผู้บริหาร จะต้องทำการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม โดยเริ่มจากการพิจารณาใบสมัคร รูปถ่าย และ หลักฐานที่แนบใบสมัคร สำหรับหน่วยงานที่เริ่มธุรกิจ การสรรหา และ คัดเลือกมักเป็นไปแบบพื้นฐาน แต่หากเป็นธุรกิจระดับกลาง และ ใหญ่จะซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง ในบางกรณีจำเป็นต้องใช้หน่วยงานภายนอกในการสรรหาและคัดเลือกให้ (Head Hunter) กระบวนการคัดเลือกบุคลากรประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ คือ

    1. เตรียมการสำหรับตำแหน่งที่ต้องการคัดเลือก อาทิ เพศผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ การสอบข้อเขียน และ ทักษะต่าง ๆที่เกี่ยวกับงานมีหรือไม่ ระยะเวลาในการคัดเลือก เป็นต้น ผู้รับสมัครต้องเตรียมข้อมูลหากผู้สมัครสงสัย และ อำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครงาน อันจะสร้างความประทับใจ และ ประกอบการตัดสินใจของผู้สมัครในอนาคต

    2. กรอกใบสมัคร โดยเฉพาะคุณสมบัติที่หน่วยงานต้องการในแต่ละงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาความเหมาะสมที่จะสัมภาษณ์ต่อไป

    3. สอบคัดเลือก เหมาะกับหน่วยงานขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ เนื่องจากมีการสอบที่ได้รับการวางแผนอย่างดีมีความน่าเชื่อถือ และ ถูกต้อง จนสามารถจำแนกความสัมพันธ์ระหว่างคน กับ งานได้

    4. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด นอกเหนือจากการพิจารณาใบสมัคร เพราะผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้เห็น บุคลิกภาพ ทัศนคติ การพูดจา ภาษาท่าทาง ของผู้สมัครโดยตรง การสอบสัมภาษณ์เป็นทั้งศาสตร์ และ ศิลป์ต้องอาศัยความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ความสามารถเฉพาะตัวของผู้สัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะต้องเตรียมตัวว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการรู้จากการสัมภาษณ์นี้ ต้องเตรียมคำถาม หรือ แม้แต่กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้สัมภาษณ์แสดงความรู้ ความสามารถออกมาในเวลาที่กำหนด นอกจากนั้นยังต้องเป็นคนช่างสังเกตุ สามารถจับประเด็น วิเคราะห์ ตลอดถึงตัดสินใจเพื่อให้การสัมภาษณ์บรรลุวัตถุประสงค์

    5. การสอบประวัติ อาทิ ประวัติการทำงานที่เก่า ประวัติอาชญากรรม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่เราคัดเลือกนั้นมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่หน่วยงานต้องการ และ ไม่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหากับหน่วยงานในภายหน้า อย่างไรก็ตามการให้ความสำคัญกับข้อนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน โดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการความรับผิดชอบ และ ความซื่อสัตย์ อาทิ นักบัญชี เป็นต้น

    6. การตรวจสุขภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรเป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่เป็นพาหะของโรคต่าง ๆ อันช่วยในการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

    7. การทดลองงาน (Probation) ก่อนเริ่มทดลองงานหน่วยงานอาจให้เวลาพนักงาน 2 อาทิตย์ ถึง 1 เดือน ในการเตรียมตัวก่อนมาร่วมงานกับหน่วยงาน โดยการทดลองงานจะใช้เวลา 3 - 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี (ขึ้นกับประเภทของงาน และ นโยบายของหน่วยงาน) ทางหน่วยงานจะมอบหมายงานตามแผนงานของตำแหน่งนั้น ๆ เพื่อทำการประเมินศักยภาพของบุคลากรว่าสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมหน่วยงาน เข้ากับผู้ร่วมงาน เข้ากับงานที่รับผิดชอบ ตลอดถึงการแก้ไขปัญหา และ กฎระเบียบของหน่วยงานได้ดีพอหรือไม่ โดยเมื่อครบกำหนดผู้บริหารที่รับผิดชอบในตำแหน่งนั้นสามารถตัดสินใจอย่างเต็มที่ว่าจะดำเนินการอย่างไรกับผู้ทดลองงาน อาทิ บรรจุเข้าทำงาน ไม่บรรจุ ควรฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มขึ้น โยกย้าย หรือ ให้ออกจากงาน ทั้งนี้หน่วยงานจะต้องทำหนังสือ “สัญญาจ้าง (ทดลองงาน)” และ “สัญญาเลิกจ้างพนักงาน (กรณีที่ไม่ผ่านการทดลองงาน)” ในสัญญาจ้างจะประกอบด้วย

      - อัตราค่าจ้างที่ตกลงกัน

      - ระยะเวลาทดลองงาน และ เงื่อนไขการบรรจุ

      - การปรับเงินเดือนหลังบรรจุ

      - ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

      - ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และ บทลงโทษ

      - พนักงานจะต้องเซ็นรับทราบและตกลงตามเงื่อนไข

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :

    “กระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร” humanrevod.wordpress.com

    “Top tips to get your selection interviews right first time” jsbonline.com