ทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การบริหารจัดการสัมพันธ์ในหน่วยงาน: การสำรวจความพึงพอใจ

การสร้างความพึงพอใจในงาน ประกอบด้วยปัจจัย 2 อย่าง คือ

    1. ปัจจัยที่จูงใจบุคลากรในหน่วยงานเกิดความพอใจ ได้แก่

      - ความสำเร็จของงาน

      - การได้รับการยอมรับ

      - ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่

      - ลักษณะของงาน

      - โอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคต

      - ความรับผิดชอบ

    2. ปัจจัยการบริหาร แม้จะไม่ได้เกี่ยวกับงานโดยตรง แต่ก็สามารถทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจหรือไม่พอใจที่จะปฏิบัติงานได้ ปัจจัยการบริหารประกอบด้วย

      - การบังคับบัญชา

      - นโยบายการบริหาร

      - สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      - สัมพันธภาพกับผู้บริหาร

      - สัมพันธภาพกับลูกน้อง

      - สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน

      - ตำแหน่งในหน่วยงาน

      - ความมั่นคงในงาน

      - เงินเดือน

      - ขีวิตส่วนตัว

นอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่ทำพอใจหรือไม่พอใจได้ คือ

    1) ชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม และ เป็นไปตามขัอบัญญัติของหน่วยงาน

    2) ลักษณะงานที่ทำว่าตรงกับความรู้ ความตัองการ ตลอดถึงความสามารถของตน และ ไม่เกิดความเสี่ยงในขณะปฏิบัติหน้าที่

    3) การติดต่อสื่อสาร เป็นไปอย่างราบรื่น ทันต่อเหตุการณ์ และ ความต้องการของลูกค้า

    4) สิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การรักษาพยาบาล สวัสดิการต่าง ๆ

    ทั้งนี้หน่วยงานควรทำการสำรวจความพึงพอใจด้วยการใช้แบบสอบถาม การพูดคุย เพื่อจะได้ข้อมูลแบบสอบถามนั้นไม่ควรใส่ชื่อผู้ให้ข้อมูล ภาพข้างล่างนี้เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร (Morale survey) ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปใช้สำรวจในหน่วยงานได้

    เมื่อพนักงานส่งแบบสำรวจกลับมายัง HR เจ้าหน้าที่ HR ควรสรุปผลโดยการใช้โปรแกรม Excel ประเมินผล ทั้งนี้ผู้บริหาร และ HR ควรนำผลที่ได้จากการประเมินไปประชุมเพื่อหาเครื่องมือต่าง ๆ อาทิ 5ส. ระบบข้อเสนอแนะ คิวซี การค้นหาและแก้ไขปัญหา มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน แล้วทำการสำรวจขวัญและกำลังใจพนักงานอีกครั้งว่าคำตอบเปลี่ยนไปหรือไม่ ทั้งนี้ทาง HR ควรทำการสำรวจขวัญและกำลังใจ ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย