ทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การบริหารจัดการสัมพันธ์ในหน่วยงาน: รูปแบบการสร้างสัมพันธภาพ

แรงงานสัมพันธ์มี 2 มิติ ดังนี้

แรงงานสัมพันธ์เชิงลบ

    1. ทำสัญญาจ้างเอาเปรียบ

    2. กำหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานไม่เหมาะสม

    3. ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

    4. บริหารบุคลากรโดยไม่มีระบบ ไม่มีความรู้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

    5. ลงโทษทางวินัยแก่ลูกจ้างอย่างไม่มีหลักเกณฑ์

    6. เลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม

    7. มีอันตรายในการทำงานสูง

    8. สิ่งแวดล้อมไม่ชวนให้ทำงาน

    9. บรรยากาศในการทำงานร่วมกันไม่ดี

    10. ดำเนิธุรกิจเอาเปรียบสังคม พนักงานไม่อยากอยู่ด้วย

แรงงานสัมพันธ์เชิงบวก

    1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อลูกจ้าง

    2. มีนโยบายแรงงานสัมพันธ์ที่เหมาะสม เช่น การนำระบบข้อเสนอนแนะมาใช้เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานร้องทุกข์ได้

    3. สร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันดั่ง บ้านที่ 2 โดยการนำกิจกรรมการปรับปรุงงานมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสนำเสนอผลการปรับปรุงงาน อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ

    4. ปรับปรุงค่าจ้างเงินเดือนตามกาลเวลา และ เหมาะสม

    5. จัดสวัสดิการที่ผู้ปฏิบัติงานพอใจ

    6. สร้างแรงจูงใจให้มีความขยันขันแข็ง อาทิ มีเบี้ยขยัน

    7. สร้างความพอใจในงาน

    8. มีโอกาสที่ลูกจ้างจะก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน

    9. มีระบบการบริหารบุคคลที่ถูกต้อง

    10. กำหนดวินัยในการทำงานที่เหมาะสม

    11. ลงโทษพนักงานอย่างเป็นธรรม และ เสมอภาค

    12. มีกลไกในการยุติข้อร้องทุกข์ในหน่วยงาน

    13. มีวิธีระงับข้อขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพ

    14. มีการสื่อสารที่ดี

    15. มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

รูปแบบการสร้างสัมพันธภาพในงานที่นิยมคือ

    1. นำบุคลากรทั้งหมดไปทำกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์/ละลายพฤติกรรม นอกสถานที่

    2. ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการออกแบบวัฒนธรรมของหน่วยงาน อาทิ การออกกำลังกายตอนเช้า และ/หรือ การพูดคุยกันก่อนเริ่มงาน โดยใช้เวลา 15 นาทีทุกวัน การพูดคุยไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องงานอย่างเดียวเรื่องอะไรก็ได้ อาจมีการมอบหมายให้พนักงานไปหาข้อมูลเรื่องต่าง ๆ มาคุยให้เพื่อนฟังสลับกันไป

    3. กำหนดทีมงานเพื่อนำ ระบบการปรับปรุงงาน อาทิ 5ส. Happy 8 มาใช้เพื่อให้พนักงานได้นำแนวทางมาพัฒนาหน่วยงาน มีการแข่งขันกัน

    4. ผู้บริหารระดับสูงติดตามผล ทุกครั้งที่มีการประชุม (เดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย หรือ มากกว่านั้น)

    5. ทุก 3 - 6 เดือนมีการแลกเปลี่ยนดูงานกัน หรือ พาออกไปดูงานภายนอก

    6. ทุกปีทำวันนำเสนอผลงานที่แต่ละส่วน/ฝ่ายได้ทำมาภายใน 1 ปี พร้อมให้กำหนดเรื่องที่จะทำในปีต่อ ๆ ไป

    7. มีการให้รางวัลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการจูงใจ

บทบาทของผู้ประกอบการ/ผู้บริหารกับการสร้างให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี

    1. ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารต้องยอมรับว่าพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่พยายามทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

    2. ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารจะต้องมีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่มีผลกับหน่วยงาน

    3. ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารสร้างบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง หรือดั่งเป็นเจ้าของหน่วยงาน

    4. ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารต้องตะหนักว่าพนักงานทุกคนต้องการการเอาใจใส่ ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีของเขา

    5. พนักงานทุกคนต้องการการยกย่องชมเชย ไม่ใช่ดุด่า หรือ กล่าวโทษ

    6. พนักงานอยากได้ความรู้ และ ต้องการอวดภูมิความรู้ที่มีอยู่จึงควรเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความสามารถ

    7. ไม่คิดเอาเปรียบพนักงานในทุกระดับ ต้องให้ความเป็นธรรมไม่กดขี่แรงงาน จ่ายผลตอบแทนให้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

    8. ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำงาน

    9. สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี

    10. ให้ความสำคัญกับการสำรวจความพึงพอใจ หรือ ทัศนคติของบุคลากร