ทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

บริหารทรัพยากรบุคคลกับการสรรหา(Recruitment)

    การสรรหา คือ กระบวนการกลั่นกรอง บุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่หน่วยงานต้องการในแต่ละตำแหน่งที่ประกาศสรรหา

    การสรรหาบุคลากรจัดเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญของทฤษฎีระบบ (System Theory) อันประกอบด้วย ปัจจัย (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และคนจัดเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลิต ดังนั้นการสรรหาและคัดเลือกผู้มาร่วมวัฒนธรรมเดียวกับเราจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ

กระบวนการสรรหาบุคลากร มีดังนี้

    1. วิเคราะห์ความต้องการของงานว่าต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร อาทิ อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์ เป็นต้น

    2. ประกาศรับสมัครผ่านสื่อต่าง ๆ ที่นิยมกันมากคือสื่ออิเลคโทรนิกส์ อาทิ JobsDB.com, jobthai.com, jobtopgun.com

    3. คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น จากใบสมัคร และ รูปถ่าย

    4. นัดหมายสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบทักษะ

แหล่งที่มาของการสรรหาบุคลากร

    ปกติหาเป็นธุรกิจที่ดำเนินการแล้วจะแยกเป็นแหล่งสรรหาบุคลากรจากภายใน และ ภายนอก แต่สำหรับกรณีธุรกิจใหม่ การสรรหาจำเป็นต้องใช้ภายนอก โดยมีวิธีการ ดังนี้

    1. เดินเข้ามาสมัครด้วยตนเอง (Walk-ins/Unsolicited Applicant Files) เป็นวิธีการที่ง่าย และ มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ผู้สรรหาได้เห็นบุคลิก หน้าตา ท่าทาง และ ได้พูดคุยแม้จะไม่เป็นทางการ ก็ช่วยในการเลือกได้ระดับหนึ่ง หน่วยงานควรยินดีให้ผู้สมัครงานเขียนใบสมัครทิ้งเอาไว้ (แม้จะยังไม่มีตำแหน่งว่างก็ตาม) เพื่อความรวดเร็วในสรรหาบุคลากรในคราวต่อไป จำนวนใบสมัครที่ผู้สมัครมาเขียนทิ้งไว้แสดงถึงชื่อเสียงของหน่วยงาน

    2. อ้างอิง (Referrals) โดยบุคลากรภายในหน่วยงาน หรือ ผู้ที่เราเชื่อถือ บางหน่วยงานจะมีรางวัลให้บุคลากรที่ชวนเพื่อนมาทำงานในหน่วยงาน และ เพื่อนเขาทำงานให้หน่วยงานอย่างน้อย 1 ปี

    3. การลงโฆษณาในสื่อ (Advertising) โดยใช้สื่อต่างๆ เนื้อหาการประกาศมีดังนี้

      1) รายละเอียดเกี่ยวกับงาน และ ความรับผิดชอบหลัก ๆ

      2) อธิบายตามความเป็นจริงเกี่ยวกับสภาวะงาน (Working Conditions) โดยเฉพาะหากสภาวะนั้นไม่เป็นปกติ เช่น ร้อน หรือ ง่ายต่อการเกิดอุบัติเหตุ

      3) ที่ตั้งของงาน

      4) ค่าตอบแทน รวมถึง ผลประโยชน์อื่น ๆ

      5) คุณสมบัติของผู้ทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ อาทิ การศึกษา ประสบการณ์

      6) สมัครได้ที่ไหน กับใคร

    4. สถาบันการศึกษา อาทิ โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันฝึกอาชีพ เราสามารถติดต่อไปที่สถาบันเพื่อขอตั้งโต๊ะรับสมัครในช่วงเวลาใกล้สำเร็จการศึกษา หรือขอรับเด็กมาฝึกงาน เพื่อดูผลงานและคัดเลือกเข้าทำงานเมื่อเด็กจบต่อไป

    5. หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมการจัดหาแรงงาน

    6. จากฐานข้อมูล หรือ จาก Website ในปัจจุบันฝ่ายบุคคลนิยมใช้สื่ออิเล็คโทรนิกส์ ในการสรรหาบุคลากร เพราะสะดวก และ รวดเร็ว

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :

    “10 ขั้นตอนสรรหาผู้สมัครงานอย่างเป็นระบบ” th.jobsdb.com

    “การสรรหาบุคลากร” sanhawsk.wordpress.com

    “กระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร” humanrevod.wordpress.com