ทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การบริหารจัดการสัมพันธ์ในหน่วยงาน: จริยธรรม/คุณธรรม

    จริยธรรม/คุณธรรมเป็นสิ่งที่ธุรกิจทุกขนาดและประเภทควรให้ความสำคัญ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ดังรายละเอียดดังนี้

จรรยาบรรณของคณะผู้บริหาร กรรมการ อนุกรรมการและ คณะทำงาน

    ผู้บริหารของหน่วยงานเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน จึงควรต้องดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณของคณะผู้บริหารองค์กร ที่ต้องถือปฏิบัติตามหลักการกำกับและบริหารงานที่ดี ดังนี้

    1. ต้องบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด

    2. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตากฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของหน่วยงาน

    3. ต้องบริหารเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน และ พนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของหน่วยงานโดยรวม

    4. ต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ฝักใฝ่การเมือง วางตัวเป็นกลาง อย่างเคร่งครัดเพื่อผลประโยชน์ของหน่วยงานและพนักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

    5. ต้องพร้อมที่จะแสดงความเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ

    6. ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ตนเป็นผู้บริหาร รวมทั้งในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับหน่วยงานที่ตนเป็นผู้บริหารอยู่ไม่วาทางตรงหรือทางอ้อม

    7. ต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวัง ไม่สร้างและไม่ก่อให้เกิดข้อผูกพันที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง

    8. พึงบริหารงานทั้งมวลโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

    9. ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน

    10. ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ หรือ เอื้อประโยชน์ให้นิติบุคคล หรือ ให้บุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

    11. ต้องอุทิศเวลา และ ทุ่มเทความสนใจที่เป็นประโยชน์และจำเป็นให้กับหน่วยงานอย่างเต็มที่

    12. ต้องมีความสามารถในศักยภาพของตน มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการดำเนินงานของหน่วยงาน

    13. ต้องร่วมมือกับกลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ การกำกับดูแลกิจการของหน่วยงาน

    14. ต้องพร้อมที่จะแสดงความเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ

จรรยาบรรณของผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้าง

    1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ระเบียข้อบังคับของหน่วยงาน และ มติที่ประชุมของคณะผู้บริหาร (ถ้ามี)

    2. ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีกิริยามายาทที่สุภาพเรียบร้อยต้อผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

    3. ต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับที่เป็นพนักงานของหน่วยงาน และ ต้องรักษาและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

    4. ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อม

    5. ต้องไม่ฝักใฝ่ในกลุ่มการเมือง และ ต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด

องค์ประกอบของจริยธรรม/จรรยาบรรณของหน่วยงาน

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :

    จริยธรรมและคุณธรรมของบุคลากรขององค์กร. itgthailand.com