ทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

คาดการณ์แรงงานที่มีและความต้องการของแรงงานในธุรกิจที่ทำ

    การคาดการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานจะเกิดขึ้นได้ งาน HR จะต้องทราบว่าเป้าหมายและนโยบายของธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แล้วจึงมาพิจารณาว่าแรงงานที่เรามีเป็นอย่างไร ถ้าขยายจะขยับขยายคนจากข้างใน หรือ จ้างคนจากภายนอก และ หากขยับขยายโยกย้ายจะต้องสรรหาคนมาแทนตำแหน่งที่พนักงานย้ายไปหรือไม่

หลักการคาดการณ์แรงงานที่มี และ ความต้องการของแรงงานที่เหมาะสมกับ SMEs

    1. อัตราการเข้า-ออก = (จำนวนพนักงานใหม่ในหนึ่งงวด/จำนวนคนงานทั้งหมดเฉลี่ย) x 100

    2. อัตราการขาดงาน คือการเปรียบเทียบเวลาที่ขาดงานกับเวลาที่พนักงานต้องทำงานทั้งหมด

    อัตราการขาดงาน = (จำนวนวันที่คนขาดงาน/จำนวนวันที่ทำงานทั้งหมด) x 100

    ความถี่ของการขาดงาน = จำนวนวันที่คนขาดงานในหนึ่งงวด / (จำนวนคนทำงานทั้งหมดเฉลี่ย x จำนวนวันทำงานในงวดนั้น)

    3. อัตราการดำรงอยู่ของพนักงานในหน่วยงาน = (จำนวนพนักงานที่มีอายุงานมากว่า 1 ปี x 100) / จำนวนพนักงานทั้งหมดในปีที่ผ่านมา

    4. การคาดการณ์จากสมการพื้นฐาน วิธีการนี้จะเป็นการคำนวณหาจำนวนบุคลากรที่หน่วยงานต้องการในแต่ละช่วงเวลา

    จำนวนบุคลากรที่ต้องการเพิ่มขึ้น = จำนวนบุคลากรต้องการทั้งหมด - จำนวนบุคลากรคงเหลือ

    จำนวนบุคลากรที่ต้องการทั้งหมด = จำนวนงาน / อัตราส่วนของงานต่อบุคลากร

    สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดถึงวิสาหกิจชุมชนการคาดการณ์แรงงานที่มี และ ความต้องการแรงงานในธรุกิจที่ทำไม่น่าจะซับซ้อน เพียงแค่รู้การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจว่า

      - ขยายเป้าหมายธุรกิจเท่าไหร่

      - ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานหรือไม่

      - ถ้าปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เพิ่มแผนกก็ต้องทำ JA/JD/JS

      - ถ้าไม่เพิ่มแผนก จะปรับโดยใช้คนใน หรือ รับคนใหม่

      - ถ้าเพิ่มจำนวนคนทำงานที่ทำอยู่แล้ว ก็ดำเนินการสรรหาได้เลย

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :

    ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.

    วนิดา วาดีเจริญ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556