ทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ตัวชี้วัดประสิทธิผลของโปรแกรมความก้าวหน้าในอาชีพ

1. บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งของพนักงานและหน่วยงานทั้งนามธรรม และ รูปธรรม

บุคลากร หน่วยงาน
- ฝึกฝนการตัดสินใจด้วยตนเอง
- รู้จักตนเองเพิ่มมากขึ้น
- ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน
- ยกระดับความก้าวหน้าและการพัฒนาบุคลากร
- ปรับปรุงความสามารถในการกำหนดเป้าหมาย
- หัวหน้ากับลูกน้องมีการสื่อสารกันมากขึ้น
- ปรับปรุงความก้าวหน้าในอาชีพของแต่ละคนให้ไปในทางเดียวกับของหน่วยงาน
- ยกระดับภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
- เชื่อมโยงกับการบริหารผู้มีความสามารถดีเด่น

2. ความสำเร็จของงาน หรือ เหตุการณ์

    1) พนักงานใช้ประโยชน์เครื่องมือในระบบความก้าวหน้าในอาชีพ อาทิ มีส่วนร่วมในการเข้าอบรมระบบความก้าวหน้าฯ เข้ารับการอบรม

    2) มีการการตัดสินใจในความก้าวหน้าในอาชีพ

    3) แผนงานระบบความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรได้นำไปดำเนินการ

    4) นำระบบความก้าวหน้าในอาชีพไปปฏิบัติ อาทิ ส่งเสริมระบบความก้าวหน้าฯ มีการเคลื่อนไหวโยกย้ายระหว่างแผนก

    5) มีการบ่งชี้ผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

3. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลง

    1) ลดอัตราการเข้า-ออก

    2) การขาด/ลา/มาสายลดลง

    3) ขวัญและกำลังใจของพนักงานดีขึ้น

    4) ผลการปฏิบัติงานของพนักงานดีขึ้น

    5) ลดเวลาในการบรรจุพนักงานในตำแหน่งที่ว่างลง

    6) การขยับขยายเคลื่อนย้ายภายในหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น

4. ทัศนคติ/การรับรู้

    1) ประเมินเครื่องมือและการนำระบบความก้าวหน้าฯ ไปใช้ อาทิ การตอบรับของพนักงานในการเข้าอบรมอบรมระบบความก้าวหน้าฯ ระบบการประเมินตำแหน่งงานของหัวหน้างาน

    2) รับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากระบบความก้าวหน้าฯ

    3) การแสดงของพนักงานต่อระบบความก้าวหน้าในอาชีพ อาทิ ตอบกลับแบบสอบถามทัศนคติต่อระบบความก้าวหน้าฯ

    4) ทักษะในการประเมินแผนงานความก้าวหน้าฯ

    5) มีข้อมูลเกี่ยวกับระบบความก้าวหน้าฯของหน่วยงานเพียงพอ

เอกสารอ้างอิง :

    Bernardin, H.John. Human Resource Management: An Experiential Approach. 3rd ed. USA.: McGraw-Hill. 2003