ทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

บริหารทรัพยากรบุคคลกับการวางแผนอัตรากำลังคนในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ

    เมื่อเราได้โครงสร้างหน่วยงานแล้ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คนส่วนใหญ่นิยม เรียกสั้น ๆ ว่า ฝ่าย HR) ก็จะต้องวางแผนว่าจะสรรหาใคร? เมื่อไหร่? อย่างไร? โดยวางแผนอัตรากำลังคนมีองค์ประกอบดังนี้

    1. ใคร (Who) คุณสมบัติแบบไหนที่เราอยากได้มาร่วมงานด้วย? อายุเท่าไหร่? การศึกษาอะไร? เป็นพนักงานประจำ หรือ แรงงานจ้างเหมา (Outsource)

    2. ทำอะไร (What) หน้าที่รับผิดชอบคืออะไร? เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

    3. ทำอย่างไร (How) ทำอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และ ตรงตามความต้องการมากที่สุด (ประสิทธิภาพ)

    4. แผนกไหน (Where) ที่ต้องการบุคลากรก่อน-หลัง เร่งด่วนหรือไม่?

    5. เมื่อไหร่ (When) กำหนดระยะเวลาว่าในการดำเนินงานทั้งหมดต้องเสร็จสิ้น เมื่อไหร่? แต่ละกิจกรรมควรทำเมื่อไหร่?

    6. ให้ค่าจ้างเท่าไหร่? มีอะไรให้นอกเหนือจากเงินเดือน? (How much)

    7. ทำไม ( Why) ต้องจ้าง? ทำเองได้หรือไม่?

หากเราต้องการให้การวางแผนทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิผล เราควรทำดังนี้

    1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน (SWOT)

    2. คาดการณ์ความต้องการบุคลากรตามจำนวนที่หน่วยงานต้องการ โดยพิจารณาจากเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดในแผนกลยุทธ์ธุรกิจ

    3. คาดการณ์ปริมาณคนที่มีทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน

    4. วิเคราะห์ช่องว่างแรงงานระหว่างความต้องการของเรา กับ ที่มีทั้งภายใน และภายนอก

    5. นำผลการวิเคราะห์และข้อแนะนำในข้อ 4 มาดำเนินการ

    6. ควบคุมและประเมินผลกระทบของแผนทรัพยากรบุคคล อาทิ ต้นทุนการลาออกจุดคุ้มทุนในการจ้างคนใหม่ ต้นทุนในการสรรหาบุคคลากร เป็นต้น

    การกำหนดรูปขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดจำนวนบุคลากรที่ต้องการ จะช่วยให้เราทราบแผนงานว่าจำนวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายรายได้ทางธุรกิจ ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วย และ เพื่อให้ได้บุคลากรมาทำงานในธุรกิจ ทาง HR และ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องนำแผนนี้มาวางแผนในการสรรหา และ คัดเลือก จากรูปที่ 2 จะเห็นว่าปีที่ 2 ของการเริ่มต้นธุรกิจ หน่วยงานต้องการบุคลากรเพิ่มขึ้นถึง 7 คน ดังนั้น ช่วง 6 เดือนหลังของปีที่ 1 ฝ่ายบุคคล และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนั้น ๆ จะต้องหาช่องทางในการสรรหาคนมาบรรจุในตำแหน่งที่กำหนดให้ทันเวลา

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :

    • การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ http://www.scghrknowledge.com/knowledge/detail/24/index.html

    • กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรบุคคล www.oknation.net/blog/jedaman/2013/03/05/entry-1

    • บทที่ 2 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ http://www.bloggang.com/viewdiary.phpid=ajarnben&month=03-2014&date=31&group=28&gblog=2

    • เทคนิคการวิเคราะห์งานอย่างมีประสิทธิภาพ https://th.jobsdb.com/th-th/articles/เทคนิคการวิเคราะห์งาน

    อ้างอิง : Bernardin, John H. “Human Resource Management : An Experiential Approach