ทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การบริหารจัดการสัมพันธ์ในหน่วยงาน : การสร้างความยุติธรรม

    หน่วยงานที่พนักงานรู้สึกสบายใจในการทำงานคือหน่วยงานที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขาได้รับความเป็นธรรมจากผู้บริหาร การสร้างความเป็นธรรมจะก่อให้เกิดความเชื่อใจ ปัจจัยที่จะสร้างความยุติธรรมคือ

    1. ความเสมอภาค (Equity) ทั้งในเรื่องค่าตอบแทน และ ในแง่ของสมาชิกในหน่วยงาน โดยในแง่ของค่าตอบแทนควรได้ตามสมรรถนะความสามารถ หรือ ผลงานมากกว่า ขึ้นกับสัมพันธภาพกับผู้บริหารเพียงอย่างเดียว จึงควรมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน และ มั่นใจว่าผู้บริหารในทุกระดับเข้าใจและใช้ระบบนี้อย่างถูกต้องยุติธรรม

    ในแง่ของสมาชิกในหน่วยงาน ควรมีความทัดเทียมกันไม่ใช่แบ่งแยกชนชั้นจนชัดเจน เช่นผู้บริหารก็ไม่เคยพูดคุยทักทายพนักงานระดับปฏิบัติการเลย มีการแบ่งแยกการพูดคุยถึงสิทธิประโยชน์

    2. ไม่เลือกปฏิบัติ (Impartiality) ไม่มีความลำเอียงต่อพนักงาน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ที่เจอมากเลยคือถ้าเป็นคนของตนเองจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่า หรือ ได้รับข้อมูลก่อน แต่ถ้าเป็นคนที่ผู้บริหารไม่ชอบก็จะไม่ค่อยได้รับอะไรเป็นพิเศษ ทั้ง ๆ ที่มีความสามารถ และ ศักยภาพ ส่วนใหญ่เป็นในแง่อารมณ์มากกว่าระเบียบ

    3. ความยุติธรรม (Justice) เป็นเรื่องของกฎระเบียบ ผลประโยชน์ เช่นถ้าพนักงานที่ผู้บริหารถูกใจมาสายไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ถูกใจเป็นต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด หรือ การประเมินผลงานก็เอาความรู้สึกของตนประเมิน แทนที่จะประเมินไปตามผลงาน หรือ ความสามารถ

    ถ้าหน่วยงานใดมีผู้ประกอบการ (เจ้าของ) และ/หรือ ผู้บริหารที่เน้น 3 เรื่องข้างต้นคือเป็นผู้ที่มีความเสมอภาคกับทุกคน ไม่เลือกปฏิบัติ และ มีความยุติธรรมแล้ว บุคลากรก็จะมีความสุขในการทำงาน

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :

    วิธีการสร้างองค์กรเราให้เป็นสถานที่ที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด. exitcorner.com