ทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่น

การบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูงนั้น ผู้นำต้องพิจารณาถึง

    1. การมอบหมายแต่ละงานให้กับพนักงานที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ

    2. ความสามารถของพนักงานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติที่งานนั้น ๆ ต้องการ อีกทั้งผู้นำจำเป็นต้องคำนึงถึงขอบเขตงานว่าสามารถดึงความสามารถที่โดดเด่นของพนักงานออกมาได้ และ ใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ผู้นำยังต้องขจัดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เช่น งานที่ไม่จำเป็น หรือ ซ้ำซ้อน ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบรรยากาศในการทำงานสนับสนุนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง

    3. การสร้างบรรยากาศการทำงานที่เหมาะสม ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าบรรยากาศในการทำงานมีผลต่อผลประกอบการทางธุรกิจถึง 30% ดังนั้นผู้นำ หรือ ผู้บริหารควรต้องมีทักษะที่เหมาะสมในการสร้างบรรยากาศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีความสามารถโดดเด่นมีความรู้สึกผูกพัน และ ภาคภูมิใจ เช่นการกระจายอำนาจในการตัดสินใจให้พนักงาน การกำหนดโครงการที่เหมาะสมมีรูปแบบการจูงใจที่ทำให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจ

6 ขั้นตอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและผูกพันกับองค์กร

    1. สื่อสารอย่างชัดเจนถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงาน และ ผลตอบแทนของพนักงาน

    2. สร้างความมั่นใจในกาประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถแยกแยะผู้มีผลการปฏิบัติดีได้

    3. ขจัดอุปสรรคในการทำงานที่สามารถส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการสนับสนุนพนักงาน เช่น งานที่ไม่จำเป็น หรือ ซ้ำซ้อน

    4. เลือกคนให้เหมะสมกับงานโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของตำแหน่งงานและความสามารถของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งงานนั้น

    5. ติดตามและพัฒนาบรรยากาศในการทำงานโดยผู้นำต้องมีความสามารถและมีรูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมเพื่อจูงใจพนักงาน

    6. มุ่งเน้นถึงผลตอบแทนที่ไม่ได้อยู่แค่ในรูปของเงินเท่านั้น เช่น โอกาสการเติบโตในหน้าที่การงาน การพัฒนาในด้านต่าง ๆ และ ยกย่องชมเชยพนักงาน

    อย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพิจารณาผู้มีความสามารถโดดเด่น โดยการนำสมรรถนะขีดความสามารถ (Competencies) อันประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และ คุณลักษณะต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย เพราะหลายครั้งที่พบว่าผู้มีความสามารถโดดเด่นมักเก่งเรื่องงาน แต่อ่อนเรื่องคน

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :

    กลเม็ดเด็ดเพื่อรักษาคนเก่งขององค์กร. haygroup.com