ทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การออกแบบระบบประเมินผลงาน

    ต้องยอมรับว่าธุรกิจใหม่และธุรกิจขนาดเล็กมักไม่ได้มีระบบการการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรมารองรับ ทำให้ขาดประสิทธิผลในการประเมิน ทุกคนได้ขึ้นเงินเดือนในอัตราเท่ากันคือ 5% หรือ ขึ้นกับผลประกอบการ การให้ค่าตอบแทนก็เหมือน ๆ กัน ไม่ได้ขึ้นกับผลการปฏิบัติงาน ส่งผลให้พนักงานไม่มีแรงจูงใจในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ หรือ สร้างสรรผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

    1. เรื่องที่ประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล เป็นการประเมินทั้งพฤติกรรมของบุคลากร และ ผลงานที่บุคลากรทำได้สำเร็จ โดยจะเน้นที่ผลงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของหน่วยงาน รวมถึงหน้าที่ในตำแหน่งที่ผู้ถูกประเมินรับผิดชอบ ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องนำ โครงสร้างหน่วยงาน JD, JS มาประกอบการกำหนดหัวเรื่องในการประเมิน

    อย่างไรก็ตามหัวข้อในการประเมินขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงาน และสามารถสรุปได้เป็น 3 เรื่องหลัก ๆ คือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ คุณลักษณะอื่น ๆ (Attribute) โดยแต่ละหัวข้อสามารถกำหนดรายละเอียดย่อยได้ ยิ่งละเอียดการประเมินก็ยิ่งมีประสิทธิผล

    2. กระบวนการให้คะแนน หากเราใช้การประเมินขีดความสามารถของพนักงานซึ่งประกอบด้วย ความรู้ และ ทักษะ กับ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง โดยนำ JD และ JS มาประกอบในการประเมิน ความรู้ และ ทักษะ

    • ความรู้ในงาน : มีความเข้าใจในงานที่ทำ หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

1 2 3 4 5
(ไม่มี)   (ปานกลาง)   (ดีมาก)

    • ปริมาณงาน : จำนวนงานที่ทำ คำณวนออกมาเป็นตัวเงิน จำนวน หรือ ครั้ง

1 2 3 4 5
(น้อยมาก)   (ปานกลาง)   (มาก)

    • คุณภาพงาน : คะแนนปริมาณความถูกต้อง หรือ ความสมบูรณ์ในงานที่ทำเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

1 2 3 4 5
(ต่ำ)   (ปานกลาง)   (สูงมาก)

    • การมีส่วนร่วม : สามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน และ หัวหน้า/ผู้บริหาร

1 2 3 4 5
(น้อยมาก)   (ปานกลาง)   (ดีมาก)

    • ความตรงต่อเวลา : การทำงานเสร็จทันเวลาหรือก่อนเวลาที่กำหนด

1 2 3 4 5
(ต่ำ)   (ปานกลาง)   (ดีมาก)

    • ความรับผิดชอบในหน้าที่

1 2 3 4 5
(ต่ำ)   (ปานกลาง)   (ดีมาก)

    โดยให้คะแนน ความรู้และทักษะ 70-80% ส่วนคุณลักษณะ (ทัศนคติ ความคิด อารมณ์ การมีส่วนร่วม พฤติกรรม ความเชื่อ ฯลฯ) 20-30% นั่นคือเราให้คะแนนแต่ละหัวเรื่องที่กำหนด แล้วจึงมาปรับเป็นคะแนนสรุปสุดท้าย เช่น ความรู้ ทักษะ เรากำหนด 70 ส่วน คุณลักษณะอื่น ๆ เรากำหนด 30 เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ เราประเมินพนักงาน ก.

      คะแนนความรู้ และ ทักษะ = 4+5+4 =13 คะแนน = 61 คะแนน (13/15*70)

      คะแนนคุณลักษณะอื่น ๆ = 3+4+5 = 12 คะแนน = 24 คะแนน (12/15*30)

      รวมแล้วพนักงาน ก ได้คะแนนประเมินผลการปฎิบัติงาน = 85 คะแนน

    ปกติความรู้และทักษะของพนักงานมักมีคะแนนพอ ๆ กัน แต่คุณลักษณะอื่น ๆ มักแตกต่างกัน ดังนั้นคะแนนคุณลักษณะจะช่วยผู้บริหารในการพิจารณาการขึ้นเงินเดือน หรือ ผลตอบแทนต่าง ๆ

    สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงเริ่มต้น และ ช่วงดำเนินธุรกิจ จะประเมินในแบบข้างบน เป็นพื้นฐาน สำหรับในช่วงขยายธุรกิจ ก็จะเพิ่มเติมเรื่องในการประเมินคือ

    1. ต้นทุน คำณวนปริมาณการใช้ปัจจัยต่าง ๆ ของหน่วยงาน อาทิ งบประมาณบุคลากร เทคโนโลยี วัตถุดิบ ให้ได้ผลผลิตสูงสุด หรือ ลดความเสียหายในแต่ละขั้นตอนการผลิต

    2. ปริมาณงาน จำนวนสินค้าที่ผลิต แปรงค่าเป็นตัวเงิน จำนวนชิ้นงานที่ทำ หรือ จำนวนวงจรกิจกรรมที่ทำเสร็จสมบูรณ์

    3. เวลา ความแตกต่างของเวลาที่ใช้ในการทำงานในการทำงาน และ/หรือ ทำเรื่องที่ได้รับมอบหมายเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่นหน่วยงานบริการมีมาตรฐานการส่งอาหารให้ลูกค้าถึงห้องพักภายใน 20 นาที มาตรฐานเวลา 20 นาทีนี้จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินจะต้องเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการประเมิน พร้อมแจ้งให้ผู้ถูกประเมินทราบด้วย

    4. คุณภาพของ ความแตกต่างของงานที่สมบูรณ์แบบ กับงานที่ทำได้จริง

    5. ต้องได้รับการสอนงาน จำนวนคร้ังที่ผู้ถูกประเมินสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องสอน หรือ แนะนำโดยหัวหน้างาน รวมทั้งหัวหน้าไม่ต้องเข้าไปช่วยแก้ไข หรือ แนะนำเพื่อป้องกันผลผลิตไม่ถูกต้อง

    6. ผลกระทบต่อสัมพันธภาพระหว่างพนักงาน การแสดงออกของอารมณ์ ความมั่นใจ และ การให้ความร่วมมือระหว่างผู้ร่วมงาน และ ลูกน้อง