ทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

    การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อวัดคุณค่าของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ปกติส่วนใหญ่มักประเมินผลการปฏิบัติงานปีละครั้ง แต่หากต้องการให้การประเมินผลงานส่งผลดีต่อหน่วยงาน และ บุคลากรผู้ถูกประเมิน ควรประเมิน ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย โดยในครึ่งปีแรกแค่บอกกล่าวให้พนักงานทราบว่าการทำงานของเขานั้นหากประเมินแล้วเขาจะอยู่ระดับใด และ ควรพัฒนากันอย่างไรเพื่อการปรับปรุงการทำงานในครึ่งปีหลัง อันส่งผลถึงการขึ้นเงินเดือน รวมทั้งผลตอบแทนต่าง ๆ ในปลายปี

วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฎิบัติงาน

    1. เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานเข้าการเลื่อนตำแหน่ง สิ่งจูงใจต่าง ๆ อาทิ เงินเดือน โบนัส รางวัลต่าง ๆ และ การพัฒนาสายงาน/อาชีพ อย่างยุติธรรม

    2. พิจารณาความรู้ความสามารถ และ คุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่ทำหรือไม่ เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร อาทิ อบรม หรือ ย้ายงานเพื่อให้เหมาะกับศักยภาพ

    3. ใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในการพิจารณาความก้าวหน้าในงาน (Career path) ของพนักงาน

    4. ใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรควรเป็นรูปแบบใด

    5. พนักงานทราบสมรรถนะขีดความสามารถที่มีอยู่ของตนเอง และ ความจำเป็นต่อการปรับปรุงสมรรถนะขีดความสามารถ

    6. จูงใจพนักงานให้มีความรับผิดชอบในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลจะเป็นประโยชน์ ดังนี้

ต่อหน่วยงาน ปรับปรุงผลประกอบการของหน่วยงาน พนักงานรักและซื่อสัตย์ต่อหน่วยงาน ปรับปรุงผลิตภาพ ข้อจำกัดในเรื่องการสื่อสารได้รับการแก้ไข สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน และเป็นประโยชน์ในเรื่องต้นทุน
ต่อผู้บริหาร ประหยัดเวลา และ ลดความขัดแย้ง ทำให้แน่ใจในประสิทธิผลและเชื่อถือได้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ต่อบุคลากร ความคาดหวังของบุคลากรเข้าใจได้ง่าย โอกาสในการประเมินตนเองทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องความรับผิดชอบในงานและการมีส่วนในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เส้นทางสายอาชีพถูกกำหนดอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในงาน

    อย่างไรก็ตามหน่วยงานจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน และ ของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ จึงขอสรุปว่าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมีเพื่อ ประเมิน และ พัฒนา

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :

    Benefits of a Performance Management System managementstudyguide.com