ทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

สิทธิประโยชน์บริการพนักงาน

    หลายคนคิดว่าเงินเดือนเป็นปัจจัยที่บุคลากรต้องการมากที่สุด ซึ่งก็ถูกและไม่ถูก สิทธิประโยชน์/บริการพนักงาน เป็นเสมือนสิ่งตอบแทนความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงานของพนักงาน ที่นอกเหนือจากค่าจ้าง เป็นหนึ่งในการจูงใจเพื่อให้พนักงานมีความพึงพอใจในหน่วยงาน

    สิทธิประโยชน์/บริการพนักงาน นอกเหนือจากการลาโดยได้รับผลตอบแทน การทำงานล่วงเวลา หรือ ค่าตอบแทนทำงานนอกเวลาที่กำหนด แล้ว ยังมีสิทธิประโยชน์ และ การบริการพนักงาน ในหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

      1. ชุดฟอร์ม เป็นสิ่งที่หน่วยงานจำเป็นต้องจัดเตรียมไว้ให้พนักงานเพื่อความเป็นระเบียบในการทำงาน และ สามารถแบ่งแยกฝ่าย และ หน้าที่ความรับผิดชอบ ในบางหน่วยงานจะมีการให้ชุดฟอร์มที่พิเศษเพื่อป้องกันสารเคมีบางตัวได้

      2. รถรับส่งพนักงาน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับพนักงาน หรือ อาจจ่ายเป็นค่าน้ำมันแทนเพราะสมัยนี้พนักงานมักมีรถยนต์ หรือ มอเตอร์ไซด์

      3. เงินโบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ปกติ 1 - 2 เท่าของเงินเดือน

      4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพยามเกษียณ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของพนักงานในอนาคต

      5. เงินกู้ฉุกเฉินของพนักงาน เพื่อช่วยพนักงานไม่ต้องกู้จากแหล่งเงินกู้ภายนอกหน่วย-งาน ที่อาจมีปัญหาลุกลามเข้ามาในหน่วยงานได้ ทั้งนี้ควรกำหนดจำนวนการกู้สูงสุด และ ระยะเวลาในการคืน ตลอดถึงดอกเบี้ย

      6. เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ อาทิงานบวช งานแต่ง งานฌาปนกิจสงเคราะห์

      7. วงเงินตั้งแต่ 500 - 3,000 บาท แล้วแต่กำหนด

      8. การเบิกค่าใช้จ่ายในการทำงานนอกสถานที่ และอุปกรณ์การทำงาน

      9. การฝึกอบรมและทุนการศึกษา เป็นสวัสดิการที่ได้ประโยชน์ต่อหน่วยงานและพนักงาน โดยควรกำหนดให้ปีละกี่ทุน งบประมาณต่อคนเท่าไหร่ บางหน่วยงานกำหนดเป็นชั่วโมงในการอบรมของพนักงานทุกคนว่าปีหนึ่งต้องอบรมกี่ชั่วโมง

      10. การตรวจสุขภาพประจำปี

      11. การทำประกันชีวิต/อุบัติเหตุ

      12. ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน

      13. เงินช่วยค่าเล่าเรียนบุตร สามารถทำเป็นทุนค่าเล่าเรียน หรือ ช่วยตั้นแต่การศึกษาระดับไหน ถึง ระดับไหน วงเงินเท่าไหร่ เช่น ระดับอนุบาล ทุนละ 1,500 บาท ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท เป็นต้น

      14. อาหาร มีบางหน่วยงานจัดข้าวให้พนักงานกินฟรี หรือควบคุม รสชาด และ ราคาอาหาร เป็นต้น

      15. สมาชิกสถานที่ออกกำลังกาย

      16. การให้พาครอบครัวไปเที่ยว โดยหน่วยงานให้ยืม หรือ จัดบ้านพักให้