ทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประโยชน์ของระบบความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

    คงไม่มีใครที่พอใจในการทำงานในตำแหน่งเดียวไปจนตลอด ดังนั้นระบบความก้าวหน้าในอาชีพจึงเป็นการวางแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีบทบาท ความรับผิดชอบในตำแหน่งที่สูงขึ้นแนวคิดเรื่องระบบความก้าวหน้าในอาชีพเหมาะกับหน่วยงานขนาดใหญ่ ที่มีบุคลากรทำงานในหน่วยงานมาตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ สะสมประสบการณ์ จนมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ได้เป็นประธานบริษัทบ้าง ผู้จัดการ หรือ เป็นสมาชิกทีมบริหาร บ้าง อย่างไรก็ตามวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาอาชีพ

    1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากประสบการณ์

    2. สนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถ ศักยภาพ และ ความตั้งใจ

    3. จัดทรัพยากรบุคคลให้เหมาะกับงาน

    4. สร้างขวัญและกำลังใจ

    5. เตรียมรับการเปลี่ยนแปลง

    สรุปความก้าวหน้าในอาชีพเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานมีบทบาทความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามรถ ไว้กับหน่วยงานในระยะยามซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ประโยชน์ของระบบการพัฒนาสายอาชีพ

ผู้บริหารระดับสูง/หัวหน้างาน

    • เพิ่มทักษะในการบริหารงานตนเอง

    • รักษาบุคลากรที่มีคุณค่าความสามารถได้มากขึ้น

    • ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักการดีขึ้น

    • ช่วยให้แผนอัตรากำลังคนและแผนพัฒนาบุคลากรเป็นไปได้มากขึ้น

    • การหารือเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

    • เข้าใจหน่วยงานมากขึ้น

    • ยกระดับคุณค่าตนเองสู่นักพัฒนามนุษย์

พนักงาน

    • ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ทำ

    • เพิ่มคุณค่าและความพึงพอใจในงานที่ทำ

    • การสื่อสารระหว่างพนักงานและผู้บริหารดีขึ้น

    • เป้าหมายและความคาดหวังมีความเป็นจริงมากขึ้น

    • บุคลากรมีความรับผิดชอบในงานมากขึ้น

หน่วยงาน

    • ใช้ทักษะความสามารถของบุคลากรได้ดีขึ้น

    • มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารทั่วทั้งหน่วยงานในทุกระดับ

    • ประสิทธิผลของการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น

    • สามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณค่า และ ศักยภาพให้คงอยู่ในหน่วยงาน

    • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชนว่าเป็นเสมือนหน่วยงานที่พัฒนาบุคลากร

    • เพิ่มประสิทธิผลต่อระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร

    • เป้าหมายของหน่วยงานมีความชัดเจน

บรรณนานุกรม :

    ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545

    Bernardin, H.John. Human Resource Management: An Experiential Approach. 3rd ed. USA.: McGraw-Hill. 2003