ทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

บริหารแรงงานต่างด้าว

    1. ต้องขึ้นทะเบียนขออนุญาตใช้แรงงานต่างด้าว มิฉะนั้นจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

    2. หากแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตจะมีโทษปรับตามกฎหมายตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท

    3. ค่าธรรมเนียมยื่นขออนุญาตใช้แรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมายปีละ 1,800 บาท

    4. แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องจะได้ประโยชน์คือ

      1) ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย

      2) ได้รับสวัสดิการตามกฎหมาย (ประกันสังคม พ.ร.บ.เงินทดแทนหากได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน)

      3) ได้รับสิทธิทุกอย่างตามที่กฎหมายแรงงานบ้านเราคุ้มครองคนไทย เช่น เงินชดเชยหากถูกนายจ้างเลิกจ้าง สามารถฟ้องร้องกรณีเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมได้

    การบริหารแรงงานต่างด้าว เน้นการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าแรงงานไม่มีทะเบียนก็ช่วยดำเนินการให้ โดยหักค่าใช้จ่ายจากเงินเดือนแต่ละเดือน ส่วนการดูแลก็เท่าเทียมกับการดูแลพนักงานคนไทย

กระบวนการคัดเลือกเพื่อส่งบุคลากรไปทำงานในต่างประเทศ

4 เรื่องหลักที่ใช้ในการคัดเลือกบุคลากรไปทำงาน

    1) เป็นผู้ที่ให้ความเชื่อในความสามารถของตนเอง คือเป็นผู้ที่สามารถหาทางจัดการ ตัวเองเพื่อลดความตึงเครียด รวมทั้งมีศักยภาพในเรื่องเทคนิค

    2) สามารถปรับตัวเข้ากับประเทศที่ไปทำงานได้

    3) สามารถเข้าใจพฤติกรรมของคนในแต่ละชาติ

    4) เข้าใจว่าวัฒนธรรม และ สภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศแตกต่างจากประเทศบ้านเกิด

    อย่างไรก็ตามหากเป็นไปได้ควรคัดเลือกคนในพื้นที่ดีกว่าส่งคนของเราไปทำงานในต่างประเทศ เพราะคนในพื้นที่ย่อมเข้าใจวัฒนธรรมของตนดีกว่าคนต่างชาติ โดยเฉพาะในเรื่องภาษา การกินอยู่ที่แตกต่าง ยกเว้นแต่อยู่ชั่วคราว 5-7 วัน เพื่อติดตามงาน หรือ ตรวจสอบผลการทำงาน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ ผู้ประกอบการใหม่ มักไม่ค่อยมีเรื่องการส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ แต่จะมีคือใช้แรงงานต่างด้าว ซึ่งก็ขอเน้นย้ำว่าให้ทำตามกฎหมายทุกประการ เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายที่จะตามมา

    ที่เคยสอบถามมาจากผู้ที่บริหารแรงงานต่างด้าว นอกเหนือจากทำตามกฎหมายแล้ว ทางหน่วยงานจะใช้คนของเขาคุมคนของเขาเอง บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเหมือนบริหารจัดการแรงงานไทย คนไทยได้รับการอบรมและพัฒนาเรื่องอะไร คนต่างด้าวก็ได้รับการพัฒนาเรื่องเดียวกันด้วย ส่งผลให้การทำงานเป็นในแนวทางเดียวกัน และช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้แรงงานต่างด้าว