ติดต่อขอคำปรึกษา

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

กำหนดการทำงานของที่ปรึกษา

กำหนดการเข้าปฎิบัติงานของที่ปรึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2561

ศูนย์ BSC พระรามหก (โทรศัพท์: 1358, 02-202-4444, 02-202-4426-7)
    วันพุธที่ 1  ส.ค 61 วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61  วันศุกร์ที่ 3 ส.ค  61
    อ.แววตา วุฒิสากล อ. ศักดา  กรรณนุช อ.ชุตินันท์ สุขมาก
    การผลิต การจัดการองค์กร     ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
          
         
วันจันทร์ 6 ส.ค. 61 วันอังคารที่ 7  ส.ค  61 วันพุธที่ 8  ส.ค. 61 วันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค. 61  
อ.ชุตินันท์ สุขมาก อ.แววตา วุฒิสากล อ.แววตา วุฒิสากล อ.แววตา วุฒิสากล  
         
ออกแบบผลิตภัณฑ์  การตลาด การขาย การผลิต การจัดการองค์กร  
   วางแผนกลยุทธ์  ระบบคุณภาพ  บุคคล การเงิน  
         
  วันอังคารที่ 14  ส.ค  61 วันพุธที่ 15  ส.ค. 61 วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 61 วันศุกร์ที่ 17  ส.ค. 61
  อ.ภิญโญ เอกอุรุชัยเทพ อ. ศักดา  กรรณนุช อ. ศักดา  กรรณนุช  อ.ชุตินันท์ สุขมาก
  การตลาด การขาย การผลิต การจัดการองค์กร ออกแบบผลิตภัณฑ์
   วางแผนกลยุทธ์  ระบบคุณภาพ   บุคคล การเงิน  
         
  วันอังคารที่ 21  ส.ค  61 วันพุธที่ 25  ก.ค. 61 วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 61   วันศุกร์ที่ 24  ส.ค  61
         
         
         
         
  วันอังคารที่ 28  ส.ค  61  วันพุธที่ 29  ส.ค  61  วันพฤหัสบดีที่ 30  ส.ค  61   วันศุกร์ที่ 31  ส.ค  61