กรณีศึกษา:

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

SMEs Case Study #โรงงานผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค

ข้อมูลเบื้องต้น

ประเภทธุรกิจ: อาหารและเครื่องดื่ม (การผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภค)
พื้นที่ประกอบการ: 5 ไร่
ผลิตภัณฑ์หลักและสัดส่วน: 1. น้ำแข็งหลอด 80%
2. น้ำแข็งบด 20%
สัดส่วนการขาย: ในประเทศ 100% (ร้านค้าในจังหวัด 100 %)
จำนวนบุคลากร (คน): 40
ระบบคุณภาพ: GMP

ปัญหา

    โรงงานผลิตน้ำแข็งที่เป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ มีความสูญเสียในกระบวนการทำงาน และมีต้นทุนการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตค่อนข้างสูง ดังนั้นทางโรงงานจึงมุ่งเน้นในส่วนของการลดความสูญเสียในกระบวนการทำงาน โดยนำเทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตลง อีกทั้งยังส่งผลทำให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในส่วนของราคาขายได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต

    2. เพื่อลดต้นทุนการผลิต

เป้าหมาย

    1. สามารถลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตได้ไม่น้อยกว่า 10%

    2. สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่า 10%

แนวทางการดำเนินงาน

    การลดความสูญเสียในกระบวนการทำงาน โดยนำเทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ มาประยุกต์ใช้

    1. แนะนำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการลดต้นทุนในการผลิต โดยการค้นหาความสูญเสีย 7 ประการในกระบวนการผลิตรวมทั้งแนะนำแนวทางในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

    2. วิเคราะห์กระบวนการผลิต และค้นหาความสูญเสียในกระบวนการผลิต ตลอดกระบวนการผลิตในทุกผลิตภัณฑ์

    3. คัดเลือกความสูญเสียในกระบวนการผลิตที่ต้องแก้ไขเป็นกรณีเร่งด่วน พร้อมวิเคราะห์หาสาเหตุของความสูญเสียดังกล่าว และกำหนดแนวทางการแก้ไขเพื่อลดความสูญเสียที่พบภายใต้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

    4. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขความสูญเสียที่พบ

    5. ดำเนินการติดตามผลการแก้ไขตามแนวทางที่ได้ระบุไว้

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ปฏิบัติ ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย เปอร์เซ็นต์
ความสำเร็จ
วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
1. 1. แนะนำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการลดต้นทุนในการผลิต โดยการค้นหาความสูญเสีย 7 ประการในกระบวนการผลิตรวมทั้งแนะนำแนวทางในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 1. 1. มีเอกสารอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการลดต้นทุนในการผลิต โดยการค้นหาความสูญเสีย 7 ประการในกระบวนการผลิต 1 ฉบับ (อบรม 1 ครั้ง : 3 ชั่วโมง) 100%
  2. วิเคราะห์กระบวนการผลิต และค้นหาความสูญเสียในกระบวนการผลิต ตลอดกระบวนการผลิตในทุกผลิตภัณฑ์   2. ประเด็นของความสูญเสียในกระบวนการผลิตที่ค้นพบ คือ กระบวนการผลิตขาดประสิทธิภาพ เครื่องจักรมีประสิทธิภาพการผลิตต่ำ คิดเป็นมูลค่าความสูญเสีย 7,459,200 บาท/ปี (621,600 บาท/เดือน) 100%
  3. คัดเลือกความสูญเสียในกระบวนการผลิตที่ต้องแก้ไขเป็นกรณีเร่งด่วน พร้อมวิเคราะห์หาสาเหตุของความสูญเสียดังกล่าว และกำหนดแนวทางการแก้ไขเพื่อลดความสูญเสียที่พบภายใต้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ   3. ประเด็นของความสูญเสียในกระบวนการผลิตที่ต้องแก้ไขเป็นกรณีเร่งด่วน คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักร ด้วยการตรวจเช็คสภาพของเครื่องจักรเพื่อหาจุดที่บกพร่องที่ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ แล้วดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นๆ ซึ่งจากการตรวจเช็คและเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า เป็นเพราะเครื่องจักรเก่า และขาดการบำรุงรักษาที่ดี จึงทำให้เครื่องจักรทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 100%
  4. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขความสูญเสียที่พบ   4. ความสูญเสียในกระบวนการผลิตที่ได้รับการแก้ไขปัญหา ส่งผลทำให้การสูญเสียในส่วนของกระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพจากเดิม 7,459,200 บาท/ปี ลดลง 3,427,200 บาท/ปี คิดเป็น 46% (285,600 บาท/เดือน) และลดต้นทุนการผลิตลงได้ 10% ทำให้ต้นทุนลดลงเหลือ 1.44 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 6,182 บาท/วัน (185,460 บาท/เดือน) 100%

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลผลิตน้ำแข็ง

 

การคำนวณมูลค่าความสูญเสีย

รายละเอียด ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลต่าง
ปริมาณการผลิตตามแผน (ถุง/รอบ) 175 175 0
ปริมาณการผลิตจริงเฉลี่ย (ถุง/รอบ) 138 155 -17
ความสูญเสีย (ถุง/รอบ) 37 20 17
คิดเป็น % ความสูญเสีย 21.14 11.43 9.71
จำนวนรอบการผลิตต่อวัน 14 14 0
ราคาขาย (บาท/ถุง) 40 40 0
* 1 ถุง น้ำหนัก 20 กิโลกรัม     0
มูลค่าความสูญเสีย (บาท/รอบ) 1,480 800 680
มูลค่าความสูญเสีย (บาท/วัน) 20,720 11,200 9,520
มูลค่าความสูญเสีย (บาท/เดือน) 621,600 336,000 285,600
มูลค่าความสูญเสีย (บาท/ปี) 7,459,200 4,032,000 3,427,200

 

**ผลจากการดำเนินงานสามารลดต้นทุนการผลิต ได้ไม่น้อยกว่า 10% และคิดเป็นมูลค่าผลประหยัดได้เท่ากับ 3,427,200 บาท/ปี