กรณีศึกษา:

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

SMEs Case Study #โรงงานผลิตยางแท่ง STR 20

1. ข้อมูลกิจการ

    บริษัทซึ่งเป็นกรณีศึกษา ดำเนินธุรกิจผลิตยางแท่ง STR 20 โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 100 ตัน/วัน มีพนักงานประมาณ 230 คน โดยผลผลิตขอบริษัทจะทำการจัดส่งไปยังบริษัท โยโกฮาม่า และบริษัทในเครือต่อไป

 

ประเภทของยางพารา

 

ขั้นตอนการการทำงาน

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา

    จากผลการสำรวจโรงงานเบื้องต้น สรุปได้ดังนี้

      • บุคลากรในองค์กรยังขาดความรู้ในการดำเนินการกิจกรรมกลุ่มย่อย QCC และเครื่องมือ QC ทั้ง 7

      • พบว่า ข้อมูลความสูญเสียในระหว่างกระบวนการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีปัญหาอยู่เป็นระยะ จึงควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุ และหามาตรการในการป้องกันปัญหาของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

      • พบว่า ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และพบว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในองค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากพบว่า มีปัญหาเดิมๆ ซ้ำๆ เกิดขึ้นเป็นระยะ องค์กรจึงควรใช้นำหลักการกิจกรรมกลุ่ม QCC เข้ามาช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

      • พบว่า พนักงานฝ่ายผลิตส่วนใหญ่เป็นแรงงานพม่า

    และสามารถสรุป จุดแข็ง ของบริษัทได้ ดังนี้

      • คณะทำงานของโครงการมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นส่วนใหญ่ ทำให้เข้าใจระบบได้ง่าย และมีศักยภาพสูงในการจัดทำกิจกรรมกลุ่ม QCC

      • องค์กรกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ เพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO 14000 จึงทำให้มีข้อมูลมากเพียงพอในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระบบ อีกทั้งบุคลากรก็มีพื้นฐานที่ดีในการดำเนินโครงการนี้จึงเอื้อต่อการจัดทำกิจกรรมกลุ่มย่อยเป็นอย่างดี

      • ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินโครงการนี้เป็นอย่างดี คาดว่าน่าจะสามารถจัดสรรเวลาเพียงพอในการดำเนินการในโครงการนี้

    และสามารถสรุป จุดอ่อน ของบริษัทได้ ดังนี้

      • บุคลากรมีภาระงานมาก และจำนวนบุคลากรค่อนข้างมีจำกัด ดังนั้น จึงเป็นปัญหาหลักที่สำคัญในการดำเนินการโครงการนี้

3. การวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาของสถานประกอบการ

    จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของโรงงาน สามารถสรุปประเด็นปัญหาได้ดังนี้

    องค์กรมีปัญหาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งเกิดขึ้นซ้ำๆ ดังนั้นเพื่อปรับปรุงองค์กรและเป็นการนำ QCC มาประยุกต์ใช้ ที่ปรึกษาจึงมีแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพภายในองค์กร ดังนี้

      • อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ในเรื่องกิจกรรมกลุ่มย่อย QCC และ QC 7 Tools

      • นำความรู้ในเรื่องกิจกรรมกลุ่มย่อย QCC และ QC 7 Tools มาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นโครงการนำร่องสำหรับอนาคต ที่ต้องขยายผลจากคณะทำงานไปยังพนักงานทุกคนเพื่อให้มีระบบการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

4. ผลลัพธ์ที่ได้

    หัวข้อกิจกรรมที่ทางบริษัทเลือกที่จะดำเนินการ คือ การแก้ไขปัญหายางตกหล่นในสายการผลิตเป็นปริมาณมาก เนื่องจากหากบริษัทยังคงมีปริมาณยางที่ตกหล่นในสายการผลิตปริมาณมาก ก็จะส่งผลทำให้บริษัทจะต้องทำการนำยางที่ตกหล่นดังกล่าวมาทำการ Rework งานใหม่ และจากการ Rework งานใหม่ดังกล่าวยังส่งผลกระทบทำให้บริษัทมีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นตามไปอีกด้วย

ผลการดำเนินงาน

    จากการดำเนินงานตามขั้นตอนในแผนงานการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนา โดยมีรายละเอียดการทำงาน ดังต่อไปนี้

    1) ให้คำแนะนำในการกำหนดเป้าหมายโครงการขององค์กร และชี้แจงภาพรวมในการดำเนินงานของโครงการ ได้แก่ การจัดกลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดของขั้นตอนการทำโครงการ และการสรุปผลการดำเนินงาน เป็นต้น

    2) ประเมินองค์กรเบื้องต้น ทั้งในส่วนของกระบวนการทำงาน และปัญหาในกระบวนการผลิตขององค์กรที่ต้องการปรับปรุง

    3) ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามกระบวนการของโครงการนี้

    4) ทำการตรวจประเมินโดยละเอียด การกำหนดแนวทางการแก้ไข กำหนดดัชนีชี้วัด การวางแผนการจัดทำโครงการ

    5) ดำเนินการแก้ไขปัญหา การติดตามผลการดำเนินงาน และการสรุปผลการดำเนินการ

รายละเอียดการดำเนินงาน

    - สภาพปัญหา

      สภาพปัญหาของกระบวนการผลิตในปัจจุบัน พบว่า มีปริมาณยางตกหล่นขณะเดินเครื่องก่อนลงสู่รางระบายน้ำมีจำนวนมาก เดิมมีการปรับปรุงพื้นที่และเครื่องจักรเพื่อป้องกันปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ประเด็นปัญหายังคงต้องการแก้ไขเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถแสดงได้ดังรูปต่อไปนี้

รูปแสดงปริมาณยาง Recycle Rubber (กิโลกรัม) จากเดือนมกราคม 55 – พฤษภาคม 55

 

รูปแสดงปริมาณยาง Recycle Rubber เทียบกับปริมาณการผลิตต่อเดือน

 

    - ผลการดำเนินงาน

ลำดับ ขั้นตอนการแก้ไข รูปภาพก่อนหลังดำเนินการ
ก่อนดำเนินการ หลังดำเนินการ
1 ติดตั้งชุดกั้นยางตกเครื่อง VS-2 (Pre cleaning)

2 ซ่อมแซมฝาครอบรางระบายน้ำที่ชำรุด (Pre cleaning, Mixing)

3 ปรับแต่งเครื่องจักรป้องกันยางตกหล่นจากเครื่องรีดยาง (CP-1,2,3,4,5,6)

4 ปรับแต่งเครื่องจักรป้องกันยางตกหล่นจากสายพานลำเลียง

5 ติดตั้งเครื่องจักรดักกรองเศษยางในบ่อกรองเศษยางที่แผนก Pre-cleaning

 

    - สรุปผลการดำเนินงาน 

รูปแสดงภาพปริมาณยาง Recycle Rubber และปริมาณผลผลิตต่อเดือน

 

รูปแสดงเปรียบเทียบยาง Recycle Rubber ต่อผลผลิต

 

    - ผลประหยัดหลังดำเนินกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน

ประเด็นในการเปรียบเทียบ ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง ผลต่าง มูลค่าผลประหยัดได้ (บาท/ปี)
Recycle Rubber เฉลี่ยต่อเดือน (กิโลกรัม) 9,379.80 6,121.85 3,257.95 1,172,862.00
ค่าใช้จ่ายงาน Rework เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) 15,476.67 10,101.05 5,375.62 106,437.27
รวมมูลค่าผลประหยัดได้หลังดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทั้งสิ้น (บาท/ปี) 1,279,299.27

    หมายเหตุ * คิดที่ราคาเฉลี่ยยาง Recycle Rubber กิโลกรัมละ 30 บาท ** คิดค่าใช้จ่ายแรงงาน+พลังงานเพื่อผลิตยาง Recycle Rubber กิโลกรัมละ 1.65 บาท