กรณีศึกษา:

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

กรณีศึกษา : โรงขนมจีนกับการลดสูญเสียโดยการปรับปรุงคุณภาพงานด้วยวงจร PDCA

    เป็นโรงงานขนาดเล็กผลิต ขนมจีนจากแป้งหมัก ทางโรงงานใช้แป้งที่ทางโรงงานโม่ข้าวเอง ยอดการผลิตอยู่ที่ 5- 6 ตันต่อวัน มีคนงานประมาณ 30 คน เครื่องจักรในการผลิตค่อนข้างทันสมัยเป็นการผลิตแบบ ต่อเนื่อง

    ขนวนการผลิตเป็นแบบตั้งเดิมเริ่มจาก

    ทางโรงงานมีปัญหาเส้นอืด แฉะ เปื่อย ไม่เป็นเส้น หลังการเก็บเพียง 1 วัน ทำให้ลูกค้าไม่กล้าซื้อมากกลัวขายไม่หมด แล้วเส้นจะขายไม่ได้ และหากลูกค้าขายไม่หมดจะส่งของคืนหักเงินคืน ทำให้ทางโรงงานมีสูญเสียมาก ทำให้เจ้าของกิจการไม่กล้าขยายกำลังการผลิต และไม่กล้าขยายตลาด เพราะกลัวเรื่องของเสีย

    ทางโรงงานได้เข้าร่วมโครงการกับภาครัฐ ทางที่ปรึกษาได้เข้าไปสำรวจสภาพปัญหาเบื้องต้น พบว่าทางโรงงานไม่ระบบในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ทำให้ไม่ทราบสาเหตูของปัญหา ไม่ทราบว่าทำไมจึงเกิดปัญหา และทำไมปัญหาจึงหายไปทั้งๆที่พนักงานทำเหมือนเดิมทุกวัน

    ที่ปรึกษากำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางานด้วยวงจร PDCA เพื่อลดการสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้

ขั้นตอนวางแผน (Plan)

    1. สำรวจการทำงานในปัจจุบันของพนักงาน พบว่าการผลิตในส่วนการทำเส้นจะมีความเร็วกว่าพนักงานจับเส้นที่อยู่ท้ายไลน์ ทำให้เส้นแช่น้ำนาน รอการจับเส้น ประกอบกับพนักงานนั่งทำงานกับพื้น ทำให้ไม่สะดวกในการเคลื่อนไหว นั่งติดที่ ทำให้ทำงานช้า ประกอบกับทางเจ้าของกิจการไม่มีการกำหนดเป้าหมายว่าต้องทำให้ได้เท่าไร เนื่องจากการผลิตในปัจจุบันต่ำกว่ากำลังผลิตจริง พนักงานจึงทำงานแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบ

 

    2. พนักงานจับเส้นได้ช้า ทำให้มีเวลาผึ่งลมพักเส้นให้สะเด็ดน้ำน้อย เส้นยังไม่แห้งต้องรีบห่อฟิล์มยืด เพราะจะไม่ทันเวลาส่งของ

    3. ทางโรงงานมีพื้นที่ในการวางพักเส้นให้สะเด็ดน้ำไม่เพียงพอ เนื่องจากปัจจุบันจะเป็นโต๊ะวางเพียงโต๊ะเดียว เมื่อวางจนเต็มโต๊ะ ของที่วางแถวแรกจะถูกนำไปห่อฟิล์มยืด ตามด้วยแถวต่อๆไป ซึ่งการเรียงเต็ม 1 โต๊ะใช้เวลาเพียง 20 นาที ไม่เพียงพอให้เส้นเซ็ทตัว

ขั้นตอนปฏิบัติงาน (Do)

    1. ให้เจ้าของกิจการสั่งทำโต๊ะสแตนเลสสำหรับให้พนักงานยืนจับเส้น โดยให้พนักงานจับเส้นที่ยืนรวมกลุ่มกันจับเส้น พนักงานยืนทำงานทำให้ทำงานได้คล่องขึ้น ทำงานได้เร็วขึ้น

    2. เพิ่มจำนวนพนักงานจับเส้นให้ทันกับความเร็วของส่วนทำเส้น ทำให้จับเส้นได้เร็ว เส้นไม่อืดน้ำ

    3. ให้เจ้าของกิจการเคลียร์พื้นที่โดยย้ายเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งาน และสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตออกไป ทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้น จัดการกั้นเป็นห้องสำหรับพัก เส้น โดยทำโต๊ะสำหรับวางพักเส้นให้เซ็ทตัวก่อนนำไปห่อฟิล์ม มีการบันทึกว่าแต่ละชั้นเริ่มวางเวลาไหน ต้องมีเวลาพักอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนนำไปห่อฟิล์ม

ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check)

    1. เก็บตัวอย่างสินค้าไปทดสอบดูคุณภาพ เปรียบเทียบกับข้อมูลเดิม พบว่าสินค้าสามารถเก็บได้ 2 – 3 วัน ในสภาพปกติที่อุณหภูมิห้อง โดยเส้นที่อยู่ก้นภาชนะไม่แฉะ ไม่อืด ไม่เละเป็นน้ำ เส้นมีความเหนียวนุ่ม และตลอดเวลาดำเนินงานหลังการปรับปรุง 3 เดือน พบว่าเส้นมีคุณภาพสม่ำเสมอ ไม่ถูกลูกค้าต่อว่าหรือคืนของเลย

ขั้นตอนปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้น (Act)

    1. กำหนดมาตรฐานการทำงานตามแนวทางใหม่เป็นขั้นตอนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ที่จะต้องทบทวนอย่างสม่ำเสมอ และอบรมให้พนักงานใหม่ทำงานตามขั้นตอนนี้

    2. ปรับปรุงงานด้วยการเพิ่มเป้าหมายในการทำงาน พนักงานในส่วนจับเส้นต้องเพิ่มความเร็วในการทำงานให้สอดคล้องกับเครื่องจักร

    3. ภายหลังที่เส้นมีคุณภาพดีขึ้น ลูกค้ากล้าสั่งของมากขึ้นทำให้ยอดการผลิตเพิ่มขึ้น พนักงานทุกคนต้องทราบว่าแต่ละวันจะต้องผลิตเท่าไหร่ และผลิตให้เสร็จตามเวลาก่อนส่งของ

    ผลจากการปรับปรุงพัฒนางานด้วยวงจร PDCA ทำให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น และมีความสม่ำเสมอ จนลูกค้ายอมรับเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า ทำให้ลูกค้าสั่งซื้อมากขึ้น เพราะมั่นใจว่าเก็บค้างคืนแล้วไม่เสีย ผู้บริโภคที่มาซื้อไปรับประทานหรือร้านอาหารที่มาซื้อไปขายก็สามารถเก็บได้ 2 วัน ทำให้ภายหลังการดำเนินงานทางโรงงานสามารถเพิ่มยอดการผลิตเป็นวันละ 10 – 12 ตัน เพราะสามารถขยายตลาดได้ และทางเจ้าของกิจการมีแผนจะลงทุนเครื่องจักรเครื่องที่สาม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเป็นวันละ 15 – 18 ตัน ซึ่งเมื่อเพิ่มกำลังผลิตจะทำให้ทางกิจการมีต้นทุนการผลิตลดลงจากค่าใช้จ่ายคงที่ที่เท่าเดิมแต่ผลผลิตได้มากขึ้น