กรณีศึกษา:

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ตัวอย่างกรณีศึกษาของธุรกิจ SMEs เรื่องการวางระบบการคำนวณต้นทุนการผลิต

    ธุรกิจ SMEs ขนาดเล็กมักไม่เคยคำนวณต้นทุนรวมของการผลิตที่แท้จริง ส่วนใหญ่จะคำนวณแต่เพียงต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงงานเท่านั้น การวางระบบการคำนวณต้นทุนจะทำให้กิจการคิดต้นทุนได้ครบถ้วย ซึ่งต้นทุนการผลิตจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่คือ วัตถุดิบ, ค่าแรง,ค่าใช้จ่ายในการผลิต แต่ต้นทุน 3 ประเภทนี้มักเป็นต้นทุนที่ผันแปรตามการผลิต ดังนั้นการคำนวณต้นทุนให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ต้องนำต้นทุนคงที่ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจมาคิดรวมไปด้วย ต้นทุนคงที่คือต้นทุนที่กิจการต้องจ่ายแม้ไม่มีการผลิตหรือขายสินค้าเลย เช่น เงินเดือนพนักงานสำนักงาน, ค่าเช่าร้าน, ค่าเช่าโรงงาน เป็นต้น การวางระบบการคำนวณต้นทุนผลิตทำให้เราตั้งราคาขายได้ไม่ขาดทุน และยังทำให้กิจการทราบถึงผลกำไรของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่ลูกค้ามีความต้องการด้วย กิจการแห่งหนึ่งไม่มีการวางระบบการคำนวณต้นทุนทำให้ประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่องทั้งๆที่สินค้าก็ขายดี เนื่องจากการคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนและยุ่งยากมากเพราะมีวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายเรื่องวัสดุสิ้นเปลืองจำนวนมากทำให้ผู้ประกอบการขอเข้าร่วมโครงการวางระบบบัญชีและการเงินของกระทรวงอุตสาหกรรมทำให้มีโอกาสได้วางระบบการคำนวณต้นทุนผลิตได้

    บริษัท แฮนดิคราฟท์ กลาส แฟคตอรี่ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแก้วที่ใช้แรงงานเป่าแก้ว (คนเป่าแก้ว) ส่งขายไปยังประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นงานหัตถกรรมที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเป็นแก้วที่ใช้ในโต๊ะอาหาร โคมไฟ และแจกันแก้ว กิจการประสบปัญหาขาดทุนเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงประกอบกับตลาดแก้วเริ่มซบเซา ทำให้เจ้าของกิจการต้องการแก้ไขเรื่องต้นทุนแต่ไม่เคยทราบวิธีการคำนวณต้นทุนที่แท้จริงทำให้การตั้งราคาขายมีปัญหาทุกครั้งที่เป็นสินค้าใหม่ เพราะมีหลายรายการที่ตั้งราคาขายแล้วก็เกิดปัญหาขาดทุน

Finished Goods Warehouse

    ปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนผลิต ที่ต้องการแก้ไขและปรับปรุง คือ
    1. ต้องการวางระบบการคำนวณต้นทุนผลิตเพื่อการตั้งราคาของสินค้าแต่ละรายการให้มีกำไร
    2. ต้องการวิเคราะห์รายการที่เกิดขึ้นของต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการบริหารได้

    วิธีการพัฒนา ระบบการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ คือ
    1. แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทเพื่อคิดต้นทุนที่แยกกัน
    2. จัดตารางวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าบริหารจัดการทั้งหมด เพื่อนำมาคำนวณต้นทุน
    3. กำหนดรูปแบบการคำนวณต้นทุนและสร้างระบบการคำนวณต้นทุนในโปรแกรม excel
    4. สร้างโปรแกรมที่ผูกสูตรเพื่อการคำนวณที่เป็นระบบเมื่อต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลงไป
    5. หาข้อมูลราคาของต้นทุนให้ครบทุกรายการและกรอกข้อมูลในระบบการคำนวณต้นทุนที่สร้างไว้

    ผลที่ได้รับจากการปรับปรุงแก้ไข
    1. กิจการได้วางระบบการคำนวณต้นทุนการผลิต 1 ระบบ
    2. ทำให้ทราบว่ารายการผลิตภัณฑ์ใดที่ตั้งราคาไปแล้วขาดทุน จึงได้ปรับราคาขายใหม่เพื่อให้กิจการอยู่รอดได้
    3. ทำให้วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตได้และทราบว่ารายการต้นทุนใดบ้างที่สูงซึ่งเจ้าของกิจการได้พยามหาแนวทางแก้ไขหรือใช้วัสดุอื่นทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้มากขึ้น

    บริษัท แฮนดิคราฟท์ กลาส แฟคตอรี่ จำกัด ได้ใช้ระบบการคำนวณต้นทุนการผลิตกับสินค้าใหม่ๆ ที่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศได้ว่าจ้างให้ผลิต โดยวิธีการขึ้นตัวอย่างสินค้าก่อนเพื่อหาต้นทุนที่แท้จริงและกรอกในระบบการคำนวณที่สร้างไว้แล้ว เมื่อทราบต้นทุนของผลิตภัณฑ์แล้วจึงค่อยเสนอราคาขายภายหลังทำให้ลดความเสี่ยงในการขาดทุน สำหรับรายการผลิตภัณฑ์บางรายการที่ต้นทุนสูงกว่าราคาขายก็ได้เจรจาต่อรองกับผู้ซื้อขอขึ้นราคาสินค้าเพื่อลดการขาดทุนของกิจการและบางรายการที่ขายไม่ดีก็ได้หยุดการผลิตเพราะยิ่งผลิตมากก็ยิ่งขาดทุนมากนั่นเอง