ช่วงวางแผนธุรกิจ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

แผนการดำเนินธุรกิจ

“ก้าวที่สี่ เขียนแผนธุรกิจอย่างไร จำเป็นต้องเขียนไหม”

ใครๆก็พูดถึงแผนธุรกิจกันมาก มันจำเป็นไหมที่ต้องเขียน คำถามนี้ถูกถามเสมอจากผู้ที่กำลังจะเริ่มธุรกิจ ผู้เขียนคิดว่ามันมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ไม่อยากเสี่ยงในการทำธุรกิจ คนที่กลัวจะเสี่ยง กลัวขาดทุน ควรเขียนแผนธุรกิจ ขออธิบายให้ชัดๆว่าทำไมถึงลดความเสี่ยงได้ก็คือ

 • เมื่อเรายังไม่ได้เริ่มดำเนินการ แต่เริ่มเขียนแผนธุรกิจก่อน เราก็จะหาข้อมูลต่างๆมาใส่ในแผนซึ่งจะประกอบไปด้วย เงินลงทุน ลูกค้าเป้าหมายที่จะขาย เทคนิคและความสามารถในการผลิต รวมทั้งการบริหารจัดการ สิ่งเหล่านี้เมื่อเขียนจนครบในแบบฟอร์มแผนธุรกิจแล้ว เราก็ลดความเสี่ยงไปได้ถึง 50% แล้ว
 • เมื่อเราเขียนครบทุกหัวข้อในแผน ก็พิมพ์ออกมาเพื่อให้ หุ้นส่วน, ที่ปรึกษา, เพื่อนๆ และผู้รู้ในธุรกิจนั้นได้อ่าน และให้เขาออกความคิดเห็นกับเราว่าควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุงส่วนไหนไหมสินค้ามีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณลดความเสี่ยงไปได้ถึง 15 % ทำให้มีความเสี่ยงเหลือ 35%
 • ต่อมาเราก็จะนำไปแผนธุรกิจนี้ไปขอเงินกู้จากธนาคารซึ่งเจ้าหน้าที่สินเชื่ออ่านและสัมภาษณ์เราเขาก็จะแจ้งให้เราปรับปรุงและเพิ่มเงื่อนไขต่างๆ และให้ความคิดเห็นในแง่ความเสี่ยงของธุรกิจกับเรา ทำให้ความเสี่ยงเราลดลงไปอีก 15% สรุปสุดท้ายความเสี่ยงของธุรกิจที่เราจะดำเนินการจะเหลือเพียง 20%เท่านั้น

สรุปว่าการเขียนแผนธุรกิจและให้คนอื่นอ่านและออกความคิดเห็นก็ทำให้เราเหลือความเสี่ยงเพียง 20% เท่านั้นซึ่งยังไงก็มีความเสี่ยงน้อยกว่าคนที่ไม่เขียนแผนธุรกิจเลย แล้วคุณคิดว่ามันจำเป็นไหม

แผนธุรกิจคืออะไร

แผนธุรกิจเป็นเครื่องมือซึ่งผู้ประกอบการทั้งหลายสามารถใช้เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเป้าหมายนี้อาจเป็นทั้งกำไร หรือความพึงพอใจอื่นๆ นอกจากนี้ แผนธุรกิจยังถูกใช้เพื่อหาผู้ร่วมทุน หรือเสนอแก่สถาบันการเงินต่างๆ เพื่อใช้พิจารณาเงินกู้ได้ ดังนั้นองค์ประกอบของแผนธุรกิจประกอบไปด้วยหัวข้อทั้งหมด 11 หัวข้อดังนี้

 • บทสรุปผู้บริหาร
 • ความเป็นมาของกิจการ
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 • รายละเอียดสินค้าและบริการ รวมถึงภาพรวมของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์สถาณการณ์ของตลาด คู่แข่งและอุตสาหกรรมโดยรวม
 • แผนการตลาด
 • แผนการผลิต
 • แผนการบริหารจัดการองค์กร
 • แผนการเงิน
 • ตารางเวลาแผนดำเนินการ
 • ความเสี่ยงที่ต้องเผชิญและสมมติฐานต่างๆ
 • ภาคผนวก

ผู้ที่สนใจต้องการจะเขียนแผนธุรกิจด้วยตัวเองสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนธุรกิจรายบุคคลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ ที่นี่ Download เพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจของคุณเอง

การเขียนแผนธุรกิจมี 3 แนวคิด ดังนี้

 • Who are we? เราเป็นใคร
 • Where will we go? เราจะไปไหน
 • How will we go there? เราจะไปอย่างไร

ซึ่ง 3 แนวคิดนี้ทำให้เราต้องกลั่นกรองความคิด หาข้อมูลและศึกษาตลาดเพื่อนำไปวางกลยุทธ์ธุรกิจของเราได้ โดยในแนวคิดสามข้อนี้ทำให้แบ่งได้ตามองค์ประกอบของแผนดังนี้

การเขียนแผนธุรกิจได้มีอบรมกันอย่างแพร่หลายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะมีการสอนเขียนแผนอย่างละเอียดในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation) หรือเรียกสั้นๆกันว่าโครงการ NEC ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปีและมีการรับสมัครอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปีทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัดซึ่งผ่านหน่วยงานเครือข่ายและมหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้สนใจจะเข้าสมัครในโครงการนี้สามารถไปที่ http://nec.dip.go.th โดยสามารถเลือกพื้นที่อบรมที่ใกล้บ้านคุณได้