การพัฒนาผลิตภัณฑ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

เมื่อไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคเปลี่ยนไป...

    ทุกวันนี้ การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในแบบของคนเมือง (Urban life) และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้ไลฟ์สไตล์ของผู้คนเปลี่ยนไป ให้มีความรีบเร่ง และแสวงหาความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น สินค้าและข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่รอบตัวจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับวิถีที่เปลี่ยนไปนี้เช่นกัน

    คงปฏิเสธไม่ได้ว่า วิถีในแบบคนเมือง ไม่ว่าจะเป็น การอยู่อาศัยในตึกสูงแบบคอนโดมิเนียมเพื่อความสะดวกสบายของชีวิตที่รีบเร่ง การเดินทางไปมาด้วยรถไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงจากการจราจรที่หนาแน่น การขับเคลื่อนชีวิตที่ผูกติดอยู่กับเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็ว ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้คนที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ต่างต้องเผชิญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ด้วยวิถีแบบนี้ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตเพื่อความสะดวกเป็นที่ตั้ง ดังนั้น การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต่างก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาทิเช่น

      1. การเปลี่ยนแปลงขนาดและฟังก์ชั่นการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ | ด้วยวิถีของการอยู่อาศัยในตึกสูงที่มีพื้นที่อยู่อาศัยขนาดจำกัด ทำให้ขนาดของเฟอร์นิเจอร์เล็กลงและยังมีฟังก์ชั่นเพื่อการใช้สอยที่ทำได้หลากหลายหน้าที่ เช่น เก้าอี้ที่สามารถเก็บสิ่งของได้ เตียงที่สามารถพับเก็บได้ เก้าอี้ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นเตียงนอนได้ด้วย เป็นต้น นอกจากนี้ การใช้วัสดุที่น้ำหนักเบาเพื่อประโยชน์ของการเคลื่อนย้ายก็ยังเป็นแนวโน้มที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

      2. การเปลี่ยนแปลงขนาดการบริโภค รูปแบบของอาหารและวัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์นอกจากการเปลี่ยนแปลงขนาดและฟังก์ชั่นของเฟอร์นิเจอร์แล้ว วิถีการอยู่อาศัยในตึกสูง ยังส่งผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่อำนวยความสะดวกโดยมีขนาดบรรจุในแบบพอดีทาน ทั้งที่เป็นแบบพอดีทานต่อครั้ง หรือเป็นบรรจุภัณฑ์ในแบบซองย่อยในขนาดบรรจุแบบรวมแพ็ค นอกจากนี้แล้ว ความต้องการอาหารสำเร็จรูป ทั้งในแบบพร้อมทาน แบบที่สามารถอุ่นร้อนในระยะเวลาสั้น และในแบบแช่แข็งที่มีอายุการเก็บรักษายาวนาน ก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้น เพราะวิถีชีวิตที่เร่งด่วน ทำให้ผู้คนในยุคปัจจุบันไม่สามารถประกอบอาหารได้ในอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต ตลอดจนการเก็บอาหารในแบบแช่แข็งที่เก็บได้นานนับปี ก็ทำให้วิถีในการดำเนินชีวิตมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อผู้ประกอบการที่จะต้องเตรียมการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สามารถรองรับวิถีความเป็นอยู่ที่เน้นความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตเพิ่มมากขึ้น เพราะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเก็บถนอมได้นาน มีอายุบนชั้นวางสินค้ายาวนาน (long shelf life) ย่อมเป็นที่จูงใจกับผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

      การที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ใส่ใจกับวิถีการบริโภคของผู้บริโภคปัจจุบัน นอกจากจะทำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเก็บรักษาได้ยาวนานแล้ว การเก็บรักษาในระหว่างการรับประทาน เพื่อให้ได้รสชาติเดิมๆ ก็เป็นที่ปรารถนาของผู้บริโภคเช่นกัน อาทิเช่น บรรจุภัณฑ์ในแบบซองที่มีซิปล็อกทำให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานได้หลายคราวโดยไม่สูญเสียรสชาติหรือความกรุบกรอบของอาหารที่อยู่ข้างใน

      3. กระแสรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม ด้วยกระแสและสำนึกในการรักษาทรัพยากรและภาวะขยะล้นโลก ช่วยทำให้เกิดการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ (degradable package) หรือบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทั้งยังรวมความไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นวัสดุในธรรมชาติ เป็นต้น

    จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ส่งผลต่อผู้ประกอบการให้ต้องใส่ใจ และปรับตัว ทั้งในด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ และการเลือกใช้วัสดุเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถรองรับต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน