บทความและงานวิจัย

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

การใช้งาน Google Sheets ตอนที่ 2 การสร้างตารางคำนวณ

          สำหรับตารางคำนวณถือได้ว่าเป็นได้ว่าเป็นหัวใจของโปรแกรมนี้เลยทีเดียว เพราะเราสามารถกำหนดสูตรโดยใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่โปรแกรมได้จัดเตรียมให้เราอย่างมากมายที่เดียว โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้ เช่น

          1. Date เป็นฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่
          2. Engineering เป็นฟังก์ชั่นด้านวิศวกรรม
          3. Filter เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการกรองข้อมูล
          4. Financial เป็นฟังก์ชั่นด้านการเงิน
          5. Logical เป็นฟังก์ชั่นด้านตรรกศาสตร์ หรือการสร้างเงื่อนไขต่าง ๆ
          6. Math Financial เป็นฟังก์ชั่นด้านคณิตศาสตร์
          7. Operator เป็นฟังก์ชั่นด้านตัวดาเนินการเช่น บวก ลบ คูณ หาร ฯ
          8. Statistical เป็นฟังก์ชั่นด้านสถิติ
          9. Text เป็นฟังก์ชั่นด้านข้อความ
          10. Database เป็นฟังก์ชั่นด้านฐานข้อมูล

ภาพตัวอย่างตารางคำนวณ