เกี่ยวกับ BSC

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

เกี่ยวกับ BSC

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม Business Service Center (BSC)

 

 

ศูนย์บริการธุรกิจอุสาหกรรม หรือ BSC เป็นหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และบริการแนะนำเบื้องต้น โดยมุ่งเน้นเรื่องข้อมูลทางอุตสาหกรรม โอกาสการลงทุน โอกาสทางธุรกิจ และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน ผู้ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจขอรับบริการ โดยศูนย์บริการ BSC ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้บริการ

บริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้น (Business Advisory)

ศูนย์บริการ BSC ได้จัดทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการ การผลิต เทคโนโลยี การเงินการบัญชี การชี้ช่องโอกาสทางธุรกิจและอื่นๆ ไว้บริการให้คำปรึกษาแนะนำได้ที่ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม 14 แห่งทั่วประเทศ หรือเพื่อความสะดวกผู้เข้าบริการสามารถขอรับบริการผ่านระบบ Call Center หรือทางเว็บไซต์ที่ http://bsc.dip.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การวางแผนธุรกิจ (Business Planning)

สำหรับผู้ที่อยากดำเนินธุรกิจ แต่ยังไม่มีแนวคิด ศูนย์บริการ BSC ได้จัดเตรียมข้อมูล ธุรกิจดาวรุ่นที่น่าสนใจ ตัวอย่างแนวคิดทางธุรกิจ และฐานข้อมูล ธุรกิจที่น่าสนใจ การประเมินตนเองด้านความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวคิดการเริ่นต้นธุรกิจและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุน

การเริ่มต้นธุรกิจ (Business Start-up)

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ ศูนย์บริการ BSC ได้จัดเตรียมข้อมูลรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงข้อมูลที่สำคัญจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจ โดยศูนย์บริการ BSC ได้จัดให้มีที่ปรึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือจนสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง

การเพิ่มศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรม (Business Improvement)

ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยการเพิ่มศักยภาพการประกอบการในด้านต่างๆ อาทิ การผลิต การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาด้านอื่นๆ ศูนย์บริการ BSC ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลรายละเอียดโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงการแนะนำในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ห้องสมุดอุตสาหกรรม (Business Library)

ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นแหล่งการเรียนรู้และการบริการฐานข้อมูลเชิงวิชาการด้านอุตสาหกรรม สถิติ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจอุตสาหกรรม และสารสนเทศที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม SMEs และ OTOP แบบครบวงจรตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ โดยได้จำแนกข้อมูลไว้บริการออกเป็น 4 ประเภท คือ หนังสือ วารสาร บทความทางวิชาการ และสิ่งไม่ตีพิมพ์ โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศ และเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ http://library.dip.go.th

โต๊ะญี่ปุ่น (Japan Desk)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น(JICA) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ (JETRO) จัดตั้ง “โต๊ะญี่ปุ่น” หรือ Japan Desk ขึ้น เพื่อให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมร่วมกับประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการให้บริการกับผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือที่สนใจดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์หลังของการจัดตั้งโต๊ะญี่ปุ่นคือ การสร้างละประสานให้เกิดความร่วมมือในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น รวมถึงการสร้างและประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐของไทยและญี่ปุ่น อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศต่อไปในอนาคต

ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับปรึกษษแนะนำโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นได้ที่ ศูนย์บริการ BSC ส่วนกลาง (พระราม 6) หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 202 4484