บทความและงานวิจัย

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ตัวอย่างแนวคิดธุรกิจ

แนวคิดธุรกิจ หรือ Business Idea เป็นการตอบความต้องการและคำถาม "ประกอบธุรกิจอะไรดี" ให้แก่ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ โดยข้อมูลที่รวบรวมมากเป็นตัวอย่างสะท้อนจากความจริงในการลงทุนทำธุรกิจ และเพื่อเข้าใจถึงปัญหา อุปสรรค และปัจจัยสู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก รายละเอียดที่นำเสนอได้ทำการรวบรวมข้อมูลมาจากหลายๆ แหล่ง ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การค้นคว้าเอกสารและข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซด์ และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของหัวข้อในการนำเสนอจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ อาทิ ลักษณะผลิตภัณฑ์และธุรกิจ ทำเลที่ตั้ง การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย เงินลงทุนและโครงสร้างการลงทุน เทคนิคการผลิต การคัดเลือกและบริหารพนักงาน การบริหารจัดการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การควบคุมคุณภาพ เครื่องจักรและอุปกรณ์ดำเนินงาน เป็นต้น

ข้อมูลที่นำเสนอได้จัดแบ่งออกเป็น 11 กลุ่มประเภท/สาขาธุรกิจ ได้แก่

 • อาหาร และ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
 • เครื่องดื่ม
 • เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ
 • เครื่องสำอางและสมุนไพร
 • 5ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
 • ศิลปหัตถกรรม
 • เพาะเลี้ยงพืช และ สัตว์
 • บริการทั่วไป
 • บริการอิเล็กโทรนิกส์และสิ่งพิมพ์
 • ท่องเที่ยวและที่พัก
 • ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่