จากภาครัฐ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนธุรกิจ SMEs

     ธุรกิจ SMEs มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก มีกิจการที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนมากกว่า 2 ล้านรายภาครัฐจึงให้ความสำคัญและผลักดันให้สถาบันการเงินทั้งภาครัฐบาลและเอกชนให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้เติบโตอยู่รอดและยั่งยืนรวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดีในอนาคตด้วย สถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจ SMEs แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่คือสถาบันการเงินของภาครัฐและสถาบันการเงินของภาคเอกชน

1. สถาบันการเงินของภาครัฐ ประกอบไปด้วยธนาคารและหน่วยงานเฉพาะกิจเหล่านี้คือ

  • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Bank) จะเน้นในการให้สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางที่เป็นนิติบุคคล ดูรายละเอียดการให้บริการสินเชื่อตามลิงค์นี้ http://www.smebank.co.th/th/credit.php
  • ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารที่เน้นการให้สินเชื่อกับกิจการที่เป็นบุคคลธรรมดาและร้านค้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ ดูรายละเอียดการให้บริการสินเชื่อตามลิงค์นี้ http://www.gsb.or.th/products/loan-business/factoring.aspx
  • ธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารที่เน้นการให้สินเชื่อกับกิจการที่เป็นนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดใหญ่รวมทั้งบริษัทมหาชนต่างๆที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดูรายละเอียดการให้บริการสินเชื่อตามลิงค์นี้ http://www.ktb.co.th/ktb/th/product-sme.aspx?sub=Bp7Xa%2BC6IBIEsBoeANlPFg%3D%3D
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส) เป็นธนาคารที่เน้นการให้สินเชื่อธุรกิจการเกษตรและเกษตรกรด้วยดูรายละเอียดการให้บริการสินเชื่อตามลิงค์นี้ http://www.baac.or.th/content-product.php?content_id=011108&content_group_sub=0002&content_group=0004&inside=1
  • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นธนาคารที่เน้นการให้สินเชื่อกับธุรกิจที่ส่งออกและนำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งไปลงทุนในโครงการที่ต่างประเทศ ดูรายละเอียดการให้บริการสินเชื่อตามลิงค์นี้ http://www.exim.go.th/th/services/services.aspx?Type_=Financial
  • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มีหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่จะปล่อยกู้ให้กับธุรกิจ SMEs แต่หลักทรัพย์ที่ค้ำประกันไม่เพียงพอกับวงเงินสินเชื่อในขณะที่ธุรกิจเหล่านั้นมีศักยภาพสูง ดูรายละเอียดการให้บริการสินเชื่อตามลิงค์นี้ http://www.tcg.or.th/customer_step.php

2. สถาบันการเงินของภาคเอกชน คือธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร รวมถึงบริษัทในเครือของสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ให้การสนับสินเชื่อธุรกิจ SMEs มีการให้เงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยแต่ละธนาคารพาณิชย์ของไทยจะมีฝ่ายที่ดูแลสินเชื่อสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเฉพาะโดยมีสถาบันการเงินหลักๆที่กิจการ SMEs เข้าไปขอสินเชื่อได้ดังนี้

     นอกจากสถาบันการเงินที่เป็นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนกับธุรกิจ SMEs แล้วยังมีบริษัทที่ให้บริการสินเชื่ออื่นๆเช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อด้านลิสซิ่งเครื่องจักร และสินเชื่อแฟคตอริ่ง และสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal loan) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทในเครือของธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินจากต่างประเทศ