การสนับสนุน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ธ.SME Bank สินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ไทย

 

ธ.SME Bank สินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ไทย ธพว. ให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคเอกชน โดยกำหนดกิจการที่ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ไม่เกิน 200 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือในการจัดตั้ง การขยาย และการปรับปรุงกิจการ และยกระดับมาตรฐานการจัดการของกิจการ