การสนับสนุน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ธ.กรุงไทย สินเชื่อ KTB SME 4%

 

ธ.กรุงไทย สินเชื่อ KTB SME 4% เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ / หรือ ลงทุนระยะยาวในการดาเนินธุรกิจ